Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Nawigacja

Statut

 STATUT

Kujawsko-Pomorskiego Przedszkola Publicznego

„Kacperek” w Bydgoszczy

(tekst jednolity z dnia 30 września 2019 roku)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.          Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne „Kacperek” w Bydgoszczy, zwane dalej „Przedszkolem”  jest przedszkolem publicznym.

2.          Siedziba Przedszkola znajduje się w Bydgoszczy, przy ul. Abrahama 1.

3.          Organem Prowadzącym Przedszkole jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Sp. z o.o.

4.          Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kujawsko-Pomorski Ku­rator Oświaty.

5.          Ustalona nazwa używana  przez przedszkole w pełnym brzmieniu jest:

Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne „Kacperek” w Bydgoszczy.

6.        Przedszkole działa na podstawie:

-        1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), innych stosownych ustaw jak również rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

-        2) Aktu założycielskiego i niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Przedszkola

 

§ 2

 

 

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli:

1)        Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)        Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)        Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności  korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)        Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)        Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)        Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)        Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)        Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)        Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11)    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12)    Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13)    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14)    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15)    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16)    Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2.    Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1)        dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2)        dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości

 

§ 3

 

 

1.    Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego:

1)        Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

a)      zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

b)      wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

c)      spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

d)     komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

e)      uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

f)       inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

g)      wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

h)      wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

i)        wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

2)        Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

a)      rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

b)      szanuje emocje swoje i innych osób;

c)      przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

d)     przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

e)      rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

f)       rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

g)      szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

h)      zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

i)        wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

j)        dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

k)      dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

3)        Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

a)      przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

b)      odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

c)      posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

d)     używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

e)      ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

f)       nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

g)      respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

h)      obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

i)        komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy

4)        Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

a)      wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

b)      wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

c)      odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

d)     rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

e)      odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

f)       wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

g)      eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

h)      wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

i)        czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

j)        wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

k)      wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

l)        klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

m)    eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

n)      określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

o)      przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

p)      posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

q)      rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

r)       posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

s)       podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

t)       wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

u)      rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

v)      reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;

w)    reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej –kaszubskiej.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy Przedszkola

 

§ 4

 

1.  Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także
zostać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.  Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci      zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

4. Liczba oddziałów zgodna jest z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez  Organ      Prowadzący Przedszkole.

5.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

6. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.

7. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1)        czas pracy Przedszkola,

2)        liczbę pracowników,

3)        liczbę dzieci przyjętych do Przedszkola.

8. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Przedszkola program wychowania przedszkolnego.

 

§ 5

 

 

1.    Zgodnie z założeniami zawartymi w podstawy programowej, nie przewiduje się zaleceń odnośnie proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu. Zatem ostatecznie decyduję o tym nauczyciel.

2.    Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

3.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

4.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,  powinien  być  dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i  wynosić:

1)        z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,

2)        z dziećmi w wieku 5–6 lat około 30 minut.

5.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu mogą być prowadzona nauka religii.

 

§ 6

 

 

1.    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.    Praca opiekuńczo-wychowawczokształcąca opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 24 lutego 2017 r. poz. 356 ze zm.).

4.    Nauczyciele w pracy pedagogicznej korzystają z programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora na wniosek nauczyciela (nauczycieli) lub opracowują własne programy autorskie oparte na podstawie programowej. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. W jednej grupie wiekowej może być realizowany jeden program wychowania przedszkolnego. W ciągu  roku szkolnego realizowany  program nie może być zmieniany.

5.    W czasie ferii szkolnych letnich Przedszkole może ograniczyć liczbę oddziałów.

6.    Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane na prowadzenie prac: modernizacyjnych, remontowych oraz na prace porządkowo- gospodarcze.

7.    Termin przerwy wakacyjnej ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora .

 

 

§ 7

 

1.        Świadczenia udzielane przez Przedszkole nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2.        Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach  od 8:00 do 13:00.

3.        Wysokość oraz zasady uiszczania opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy.

4.        Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z posiłków.

5.        Koszty wyżywienia dzieci pokrywane w pełni przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

6.        Wyżywienie dzieci może być dofinansowane przez MOPS.

7.        Dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez Dyrektora i Organ Prowadzący w porozumieniu z Radą Rodziców, jeśli jest utworzona.

8.        W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

9.        Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w wysokości stawki ustalonej przez organ prowadzący.

10.    W Przedszkolu dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.

11.    Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacji zależy od wyboru rodziców, ale uwzględniane są potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

12.    Decyzję o udziale dzieci w zajęciach dodatkowych podejmują rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

13.    Pozostałe warunki uczęszczania dziecka do Przedszkola, zasady pobierania opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej oraz opłat za wyżywienie zawarte są w umowie cywilno prawnej o korzystaniu z usług Przedszkola, podpisanej przez Dyrektora oraz rodziców(prawnych opiekunów) dziecka.

 

 

§ 8

 

 

1.    Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1  września każdego roku a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowych wolnych od pracy oraz przerwy w okresie ferii szkolnych (letnich), którą ustala organ prowadzący na wniosek  Dyrektora.

3.    Przedszkole w zależności od projektu organizacyjnego może być czynne 11 godzin dziennie od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy Przedszkola           ustalany jest z Organem  Prowadzącym na dany rok szkolny zgodnie z potrzebami            środowiska.

4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

1)        dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych  opiekunów) lub osobę dorosłą, upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) i biorącą prawną odpowiedzialność za jego życie i zdrowie. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,

2)        przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) powinni przygotować je w  szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie wprowadzić dziecko do sali zajęć i przekazać pod opiekę znajdującemu się tam nauczycielowi. Od momentu przekazania, odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel. Rodzic (prawny opiekun), przejmuje ponownie prawną opiekę (odpowiada za bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola) nad dzieckiem, w momencie przywitania się z dzieckiem, 

3)        dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio z sali zajęć lub ogrodu przedszkolnego. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko ma obowiązek tego faktu zgłosić nauczycielowi odpowiedzialnemu za dziecko,

4)        dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach określonych w umowie zawartej między Dyrektorem i rodzicami (prawnymi opiekunami),

5)        ze względów organizacyjnych i konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej  osobiście bądź telefonicznie,

6)        w przypadku nie odebrania dziecka w ustalonych godzinach odbioru z Przedszkola:

a)    nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie, zapewniając jednocześnie dziecku opiekę,

b)   w przypadku, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu telefonicznego lub pod    wskazanym  numerem nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów),  nauczyciel po upływie godziny powiadamia Komendę Miejską Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami),

7)        w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie  przez rodziców (prawnych opiekunów) zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z   Przedszkola,

8)        rodzice (prawni opiekunowie) składają w załączniku karty zapisu dziecka do Przedszkola        oświadczenia, w których upoważniają osoby mogące w ich zastępstwie odebrać dziecko z Przedszkola,

9)        nauczyciele otrzymują oświadczenia o osobach uprawnionych do odbierania dziecka z Przedszkola  na początku roku szkolnego. Nauczyciele mają obowiązek przechowywania oświadczeń w dokumentacji oraz wydawania dzieci z Przedszkola tylko osobom upoważnionym przez rodziców (prawnych opiekunów), 

10)    nauczyciele upoważnieni są do przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci,

11)    nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie uprawnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,

12)    Dyrektor na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania upoważnień o odbiorze dzieci z Przedszkola,

13)    Dyrektor kontroluje przestrzeganie obowiązku stosowania się nauczycieli podczas odbierania dzieci wg upoważnień rodziców (prawnych opiekunów),

14)    rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przestrzegania godzin odbierania i przyprowadzania dziecka do Przedszkola,

15)    do odbioru dziecka z przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić wyłącznie osobę pełnoletnią,

16)    życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Orzeczenie takie jest skuteczne przez  czas jego obowiązywania,

17)    rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe.

 

§ 9

 

 

1.     Przedszkole zatrudnia  nauczycieli  posiadających kwalifikacje zawodowe ustalone odrębnymi przepisami przez Ministra Edukacji Narodowej.

2.     Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli.

3.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel  w  miarę  możliwości  opiekuje  się  oddziałem  przez  cały  okres  uczęszczania  dzieci do Przedszkola.

4.     Dodatkowo w zależności od ilości dzieci może być zatrudniona pomoc nauczyciela.

5.     Nauczyciel  planuje  i  organizuje  zajęcia  tak,  aby  były  one  zgodne  z  obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny.

6.     Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć (sala, boisko) nauczyciel sprawdza pod kątem bezpieczeństwa miejsce, w którym mają być one prowadzone.

7.     W czasie pobytu dzieci w przedszkolu nauczycielowi zabrania się pozostawiania ich bez opieki.

8.     W przypadku uzasadnionej konieczności wyjścia z sali, nauczyciel zobowiązany jest zapewnić  dzieciom opiekę innego pracownika przedszkola.

9.     Nauczyciele danej grupy przekazują sobie wzajemnie informacje o ilości dzieci i pracy z nimi itp.

 

§ 10

 

1.    Współpraca z rodzicami

1)        formy współdziałania z rodzicami:

a)     rozmowy indywidualne,

b)     zajęcia otwarte,

c)     zebrania z rodzicami,

d)     wspólne uroczystości i wyjazdy,

e)     dni otwarte Przedszkola,

f)      biuletyny informacyjne dla rodziców,

g)     gazetka dla rodziców.

2)        zebrania ze wszystkimi rodzicami (prawnymi opiekunami) organizowane w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 2 razy do roku.

3)        zebrania grupowe i „drzwi otwarte” realizowane wg ustalonego harmonogramu. Na zebraniu organizacyjnym rozpoczynającym nowy rok szkolny nauczyciele poszczególnych grup przedstawiają rodzicom program oraz zadania wynikające z programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danym oddziale.

4)        współpraca z rodzicami odbywa się w przyjaznej i partnerskiej atmosferze.

5)        przedszkole dostarcza rodzicom następujących informacji:

a) raporty, foldery broszury o przedszkolu,

b) informacje o programach,

c) informacje o realizacji roku szkolnego i planach Przedszkola,

d)             informacje doraźne np. o organizowanych imprezach,

e) informacje o dziecku.

6)        informacja dla rodziców powinna być:

a)     rzetelna i dokładna,

b)     napisana, przekazana językiem przystępnym,

c)     możliwie krótka,

d)     atrakcyjna edytorsko.

7)        przekazując informacje rodzicom na spotkaniach zbiorowych nie wolno:

a)     dokonywać indywidualnej oceny dzieci,

b)     wymieniać nazwisk,

c)     podważać hierarchii wartości.

2.    Współpraca przedszkola z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

1)      współpraca polega w szczególności na:

a)    diagnozowaniu środowiska dziecka,

b)   rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia,

c)    wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,

d)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

e)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

f)    wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

g)   podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2)      korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3)      pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu, może być udzielana na wniosek:

a)     rodziców,

b)     nauczyciela,

c)     logopedy,

d)     Dyrektora.

4)      pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola,

5)      dziecko może uczestniczyć w zajęciach psychoedukacyjnych lub terapeutycznych organizowanych na terenie poradni jedynie za zgodą rodziców. Również przeprowadzenie badań przesiewowych (psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych) na terenie Przedszkola jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody rodziców,

6)      poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców,

7)      rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą przekazać kopię opinii z poradni do Przedszkola w celu ujednolicenia działań opiekuńczo – wychowawczo – kształcących.

 

§ 11

 

 

1.    W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich zgodnie z ustawą o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

2.    Realizacja obowiązku obejmuje:

1)        przyjęcie do przedszkola na podstawie karty zgłoszenia (na zasadach  ogólnych określonych w Statucie Przedszkola) dzieci 6 letnich,

2)        adnotację o przebiegu wypełnienia rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)        powiadomienia dyrektorów Szkół Podstawowych w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o realizacji przez nie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

 

§ 12

 

 

1.    Statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole  zgodnie z procedurami ustalonymi przez Organ Prowadzący.

2.    Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w Przedszkolu   oraz poza obiektami należącymi do Przedszkola poprzez:

1)        zapewnienie stanu technicznego obiektu i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (nabywanie wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dostosowanie sprzętu do wymagań ergonomii),

2)        określenie osób odpowiedzialnych za stan techniczny i higieniczny urządzeń sanitarnych obiektów i sprzętu należącego do placówki,

3)        zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz działaniami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom zakres obowiązków,

4)        systematyczne dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynku ze  szczególnym zwróceniem uwagi na ewentualne zagrożenia (elewacji zewnętrznej, stolarki drzwiowej i okiennej, wejścia na teren Przedszkola, placu zabaw, sal zajęć, kuchni, korytarzy, schodów) i instalacji (elektrycznej, gazowej, grzewczej, wentylacyjnej, odgromowej, wodno - kanalizacyjnej i innej) terminy dokonywania przeglądów zgodnie z przepisami prawa,

5)        organizowanie przy pomocy odpowiednich instytucji szkoleń dla pracowników z zakresu BHP, p.poż oraz udzielania pomocy przedmedycznej,

6)        monitorowanie przestrzegania zasad postępowania pracowników Przedszkola dotyczących:

a)      zapewniania bezpieczeństwa dzieci w szatni Przedszkola w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców lub opiekunów, 

b)     organizowania wycieczek i spacerów,

c)      zgłaszania wypadków dzieci pozostających pod opieką Przedszkola,

7)        monitorowanie przestrzegania zasady korzystania z pomieszczeń:

a)     nadzorowanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych odbywających się w placówce,

b)     oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym.

3.    Nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zajęć z dziećmi na terenie  i poza obiektami Przedszkola poprzez:

1)        systematyczne kontrolowanie sali przedszkolnej oraz miejsc, w których planują  odbycie zajęć,

2)        planowanie i realizowanie procesu opiekuńczego wychowawczo dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w Przedszkolu,

3)        bezwzględne przestrzeganie zasady zapewniania opieki pedagogicznej przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu.

4.    Pracownicy administracji i obsługi zapewniają higieniczne i bezpieczne warunki pobytu  dzieci w Przedszkolu poprzez rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

5.    Rodzice zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie przyprowadzania i odbierania ich z Przedszkola.

6.    Rodzice zobowiązani do przyprowadzenia zdrowego dziecka i oddania dziecka pod opiekę osobie dyżurującej.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Przedszkola i ich kompetencje

 

§ 13

 

 

1.    Organami Przedszkola są:

1)      Dyrektor Przedszkola,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców.

2.    Koordynatorem współdziałania wszystkich organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3.    Działające w Przedszkolu organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

4.    Wszystkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga dyrektor Przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

5.    Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

6.    Sposób rozwiązywania sporów między organami działającymi w Przedszkolu reguluje art. 34  Ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz.425 z 1991 r.)

7.    Gospodarkę finansowo-rzeczową oraz politykę kadrową Przedszkola nadzoruje Organ Prowadzący.

 

§ 14

 

 

1.    Dyrektor Przedszkola zatrudniany jest przez Organ Prowadzący.

2.    Zadania Dyrektora:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola, jego reprezentowanie na zewnątrz,

2)      nadzór i kontrolowanie pracy pracowników przedszkola,

3)      opracowywanie programu rozwoju przedszkola wspólnie z radą pedagogiczną,

4)      inspirowanie działań związanych z promocją Przedszkola,

5)      decydowanie o organizacji zajęć dodatkowych,

6)      opracowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia Organowi  Prowadzącemu,

7)      wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa lub aktami prawnymi wydanymi przez Dyrektora Przedszkola, a także Organ Prowadzący i powiadomienia o tym Organu Prowadzącego,

8)      zatwierdzanie terminów i porządków obrad Rad Pedagogicznych,

9)      przewodniczenie Radzie Pedagogicznej za wyjątkiem przewodniczenia w sprawach związanych z nadzorem pedagogicznym i realizacją przez Przedszkole funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcenia,

10)  współpraca z rodzicami, Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

11)  koordynacja współdziałania organów Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

12)  zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym,

13)  podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z Przedszkola w  czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

14)  wyrażanie zgody na realizację obowiązku przedszkolnego poza Przedszkolem,

15)  stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

16)  wnioskowanie do organu prowadzącego w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

17)  zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

18)  zatwierdzanie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym m.in. ustalenia opiekunów stażu, planów rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu przez nauczyciela, składów komisji kwalifikacyjnych,

19)  zatwierdzanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników,

20)  znajomość oraz przestrzeganie przepisów normujących problematykę objętą zakresem czynności oraz stałego poszerzania wiedzy merytorycznej w tym zakresie,

21)  dbanie o dobro przedszkola i ochronę jego mienia,

22)  dbanie o dobry wizerunek przedszkola w środowisku,

23)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

24)  wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

3.    Dyrektor przedszkola w trakcie kierowania jego działalnością  ma prawo, w szczególności do:

1)      wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola;

2)      decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Przedszkola i jego bieżącego funkcjonowania;

3)      powołania zespołów do opracowania dokumentów programowych Przedszkola oraz opracowania arkusza organizacyjnego Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia Organowi Prowadzącemu,

4)      ustalenia   ramowego   rozkładu   dnia  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

5)      realizowania uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji oraz wydawania  w tym zakresie zarządzeń,

6)      reprezentowania organu prowadzącego w stosunku do nauczycieli, w  zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

7)      reprezentowania Przedszkola na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w zakresie udzielonego przez organ prowadzący pełnomocnictwa.

4.    Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami oraz Organem Prowadzącym i nadzorującym. Koordynuje współdziałanie poszczególnych organów przedszkola, zapewniając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz wymiany informacji między nimi.

5.    W przypadku nieobecności Dyrektora w Przedszkolu zadania i funkcje Dyrektora przejmuje Wicedyrektor .

 

§ 15

 

 

1.        Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i z Regulaminu Rady Pedagogicznej.

2.        Rada  Pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  przedszkola  w  zakresie  realizacji  jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia, w skład której wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce.

3.        W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele Organu Prowadzącego oraz z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej  przewodniczącego, za zgodą i na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.        Wicedyrektor ds. pedagogicznych jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej w zakresie spraw związanych z nadzorem pedagogicznym i realizacją przez Przedszkole funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcenia. W zakresie spraw nie ujętych powyżej Radzie Pedagogicznej przewodniczy dyrektor przedszkola.

5.        Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz co najmniej raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

6.        Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Organu Prowadzącego, przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7.        Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

8.        Wicedyrektor ds. pedagogicznych przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.

9.        Do kompetencji stanowionych i opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)      opiniowanie programu rozwoju Przedszkola,

2)      wyrażanie, w formie uchwały opinii o opracowanym przez Dyrektora arkuszu organizacyjnym Przedszkola,

3)      składanie wniosku w sprawie ramowego rozkładu dnia,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

5)      zatwierdzanie planów pracy Przedszkola na każdy rok szkolny,

6)      uchwalenie i nowelizacja regulaminu pracy rady pedagogicznej

10.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

11.    Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia Organ Prowadzący. Organ Prowadzący Przedszkole uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu jest ostateczne.

 

 

§ 16

 

 

1.    Przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności w zakresie wychowania, opieki i nauczania- w celu wspierania wychowawczej roli rodziny.

2.    W Przedszkolu może działać Rada Rodziców. Przepisy art. 50-54 ustawy o systemie oświaty nie dotyczą Przedszkola zgodnie z art. 57 powołanej ustawy.

3.    Rada Rodziców, jeżeli jest powołana, pełni funkcję wspierającą, doradczą i opiniodawczą wobec Przedszkola w zakresie wypełniania jego zadań, w szczególności w zakresie organizowania sposobów i form współdziałania rodziców z Przedszkolem, zmierzających do osiągnięcia spójności wychowania.

4.    Rada Rodziców może ustanowić regulamin swej działalności, ustalony we współpracy z Dyrektorem, zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

5.    W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

6.    Sposoby i tryb tworzenia Rady Rodziców proponuje Dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii nauczycieli i rodziców.

 

§ 17

 

1.    Kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w Przedszkolu pracowników pedagogicznych,    pracowników administracji i obsługi jest Organ Prowadzący Przedszkole.

2.    Organ Prowadzący Przedszkole jest odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej    działalność koncentrując się na:

1)      zatwierdzaniu strategii rozwoju Przedszkola,

2)      zapewnieniu organizacyjnych i finansowych warunków dla funkcjonowania Przedszkola,

3)      podejmowaniu ostatecznych decyzji finansowych i personalnych oraz kluczowych decyzji związanych z bieżącą działalnością Przedszkola,

4)      ustalaniu wysokości opłat  oraz stawki żywieniowej,

5)      zawieraniu i rozwiązywaniu umów z pracownikami,

6)      udzielaniu nagród i kar pracownikom,

7)      zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi,

 

8)      wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

 

 

 

 

§ 18

 

1.    Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

1)      działając w ramach uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty,

2)      Dyrektor  Przedszkola  w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz z Organem Prowadzącym.

2.    Celem współdziałania organów przedszkola oraz współpracy z Organem Prowadzącym, jest      zapewnienie jak       najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki oraz zapewnienie przepływu    bieżącej  wymiany   informacji        podejmowanych    planowanych działaniach lub decyzjach.

 

 

§ 19

 

 

1.    Działania Dyrektora w zakresie rozwiązywania sporów między organami Przedszkola  polegają na:

1)      podjęciu wiadomości o sporze między poszczególnymi organami przedszkola;

2)      wyznaczeniu w ciągu 3 dni roboczych, od momentu uzyskania informacji o konflikcie między organami przedszkola, spotkania zainteresowanych stron celem przeprowadzenia mediacji,

3)      umożliwił prezentację swojego punktu widzenia każdej ze stron konfliktu,

4)      podjęcia próby znalezienia rozwiązania kompromisowego, a w przypadku braku kompromisu poinformowania Organu Prowadzącego  o zaistniałym konflikcie,

5)      wstrzymania  realizacji  uchwał  Rady Pedagogicznej,  jeżeli  stwierdził,  że   one niezgodne z prawem.

2.    Dyrektor umożliwia wymianę opinii i złożenie wniosków wszystkim organom będącym w konflikcie.

3.    W przypadku braku porozumienia strony po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu, każdy z organów może zwrócić się do Organu Prowadzącego.

 

 

ROZDZIAŁ V

Zadania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola

 

§ 20

 

1.    Zakresy obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy:

1)      wszyscy pracownicy zobowiązani wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

a)     przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

b)     przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

c)     przestrzegać  przepisów  oraz  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  także przepisów przeciwpożarowych,

d)     dbać o dobro dziecka,

e)     dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie,

f)      przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

2.    Wicedyrektor do spraw pedagogicznych.

     Wicedyrektor do spraw pedagogicznych Kujawsko-Pomorskiego Przedszkola Publicznego „Kacperek” w Bydgoszczy zobowiązany jest w szczególności do:

1)      Współkierowania bieżącą działalnością dydaktyczną Przedszkola,

2)      sprawowania nadzoru pedagogicznego m.in. poprzez:

a)      przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola,

b)      kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

c)      wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

-          diagnozę pracy przedszkola,

-          planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

-          prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

d)     opracowywanie rocznych planów nadzoru pedagogicznego oraz przedstawienie ich na zebraniu rady pedagogicznej,

e)      dokonywanie bieżących przeglądów sal,

f)       hospitowanie nauczycieli, wydawanie zaleceń pokontrolnych i pohospitacyjnych oraz egzekwowanie ich wykonania,

g)      kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej,

h)      zatwierdzanie miesięcznych planów pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej poszczególnych grup,

i)        przydzielanie  i rozliczanie nauczycieli z wykonania dodatkowych czynności,

j)        diagnozowanie i ocenianie poziomu pracy dydaktycznej i opiekuńczej,

k)      prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

l)        organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

m)    opracowanie wspólnie z  radą pedagogiczną ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem  zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

3)      dopuszczenia zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

4)      sprawowania nadzoru nad pełną realizacją przez nauczycieli programów dopuszczonych do realizacji,

5)      obserwowania zajęć i innych form pracy prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów celem systematycznego doskonalenia ich pracy,

6)      przedkładania dyrektorowi przedszkola comiesięcznie sprawozdań i wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

7)      sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju,

8)      współdecydowania o organizacji zajęć dodatkowych,

9)      wnioskowanie o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym, w tym w szczególności w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości,

10)  wnioskowanie do dyrektora przedszkola o zatwierdzenie terminów i porządków obrad rad pedagogicznych,

11)  przewodniczenia radzie pedagogicznej w zakresie spraw związanych z nadzorem pedagogicznym i realizacją przez Przedszkole funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcenia,

12)  opracowywanie projektu wspólnie z Radą Pedagogiczną programu rozwoju placówki,

13)  przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wyników i wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,  

14)  przedkładanie dyrektorowi do zatwierdzenia oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

15)  wnioskowanie do Dyrektora o zatwierdzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,  w tym m. in. ustalenia opiekunów stażu, planów rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu przez nauczyciela, składów komisji kwalifikacyjnych,

16)  przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola,

17)  organizowania zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli, zapewniając ciągłość realizacji programu nauczania i wychowania,

18)  reprezentowania placówki na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora,

19)  wykonywania prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie zlecanych przez Dyrektora,

20)  współpracy z rodzicami, Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

21)  omawiania warunków i potrzeb Przedszkola w zakresie bezpieczeństwa i higieny, ustalanie kierunków postępowania  w dziedzinie zapobiegania wypadkom,

22)  przeprowadzania naboru,

23)  udziału w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych poprzez świadczenie fachowej pomocy merytorycznej,

24)  sprawowanie nadzoru nad odbywającymi praktyki studenckie bądź wolontariat,

25)  znajomości oraz przestrzegania przepisów normujących problematykę objętą zakresem czynności oraz stałego poszerzania wiedzy merytorycznej w tym zakresie,

26)  dbanie o dobro przedszkola i ochronę jego mienia,

27)  dbanie o dobry wizerunek przedszkola w środowisku,

28)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

29)  wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

30)  przekazywanie dokumentów do archiwum.

3.    Wicedyrektor do spraw ekonomiczno-finansowych.      

Do zadań wicedyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych Kujawsko-Pomorskiego Przedszkola Publicznego „Kacperek” w Bydgoszczy należy w szczególności:

1)      nadzorowania bieżącej działalności finansowej Przedszkola,

 

2)      reprezentowania placówki w przypadku nieobecności Dyrektora w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych,

 

3)      opracowania planów ekonomiczno-finansowych Przedszkola,

4)      udziału w przygotowywaniu strategii rozwoju Przedszkola,

5)      przygotowania propozycji wysokości opłat oraz stawki żywieniowej,

6)      udziału w przygotowaniu projektu Arkusza Organizacyjnego Przedszkola

7)      opracowywania planów oraz nadzorowania zakupów i zaopatrzenia dla Przedszkola (m.in. wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych),

8)      zgłaszania rozwiązań w zakresie optymalizowania struktury kosztów i wydatków,

9)      kontrolowania rzeczywistych wyników ekonomicznych przedszkola i porównywania ich z wytyczonymi celami i założeniami

10)  odpowiedzialności za funkcjonowanie wewnętrznej kontroli finansowej,

11)  naliczania i ewidencjowania opłat z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez Przedszkole oraz korzystania z wyżywienia w Przedszkolu,

12)  koordynowania działań związanych z promocją Przedszkola,

13)  proponowania decyzji finansowych oraz innych decyzji związanych z bieżącą działalnością Przedszkola,

14)  wnioskowania do Dyrektora Przedszkola w zakresie zawierania i rozwiązywania umów oraz udzielania nagród i kar pracownikom obsługi,

15)  dbania o zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi,

16)  wnioskowania w zakresie wykonywania remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

17)  wykonywania prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie zlecanych przez Dyrektora,

18)  współpracy z rodzicami, Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

19)  omawiania warunków i potrzeb Przedszkola w zakresie bezpieczeństwa i higieny, ustalanie kierunków postępowania  w dziedzinie zapobiegania wypadkom,

20)  udziału w rozwiązywaniu bieżących problemów poprzez świadczenie fachowej pomocy merytorycznej,

21)  znajomości oraz przestrzegania przepisów normujących problematykę objętą zakresem czynności oraz stałego poszerzania wiedzy merytorycznej w tym zakresie,

22)  dbanie o dobro przedszkola i ochronę jego mienia,

23)  dbanie o dobry wizerunek przedszkola w środowisku,

24)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

25)  wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

4.    Nauczyciel.

I.          Zadania Nauczyciela:

1)   nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, a w szczególności:

a)    respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka wobec każdego dziecka bez jakiejkolwiek dyskryminacji,

b)   tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć dzieci zasad warunkujących jego bezpieczeństwo,

c)    wychowywać dzieci w duchu tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej, poszanowania pracy i wytworów pracy,

d)   organizować współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań  wychowawczych poprzez :

-   zebrania grupowe,

-   zajęcia otwarte,

-   zebrania ogólne,

-   konsultacje indywidualne,

-   organizowanie uroczystości dla dzieci, rodziców, członków rodzin.

e)    organizować i prowadzić proces opiekuńczo- wychowawczo- kształcący w oparciu o podstawę programową określoną przez MEN,

f)    korzystać w realizacji procesu opiekuńczo- wychowawczo- kształcącego, z koncepcji innowacyjnych i eksperymentalnych oraz z dorobku naukowego pedagogów przeszłości z ukierunkowaniem na:

-   rozwijanie osobowości dziecka, jego talentów, zdolności umysłowych i fizycznych,

-   rozwijanie szacunku dla praw człowieka i jego swobód,

-   rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka,

-   przygotowanie dziecka  do  odpowiedzialnego  życia  w  wolnym  społeczeństwie, w duchu tolerancji i zrozumienia pokoju, równowartości płci oraz przyjaźni między narodami,

-   rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego,

g)   współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną by wspomagać rozwój dziecka,

h)   Prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z przepisami. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić dla swojego oddziału dziennik zajęć Przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy opiekuńczo - wychowawczo- kształcącej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego, odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza się podpisem,

i)     nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

j)     dążyć do rozwoju własnej osobowości przez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, poprzez uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia nauczyciel,

k)   efektywnie wykorzystywać czas pracy z dziećmi,

l)     przestrzegać tajemnicy służbowej,

m) dbać o dobre imię wykonywanego zawodu i Przedszkola poprzez nienaganną postawę etyczno- moralną.

n)   tworzyć lub współtworzyć narzędzia badawcze będące miernikiem pracy własnej i pracy Przedszkola,

o)   wykonywać czynności dodatkowe wynikające z zadań statutowych i związane z przygotowaniem się do zajęć z dziećmi,

p)   realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

q)   organizowania pracy opiekuńczo - wychowawczo- kształcącej na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego (Przedszkole może realizować także programy własne po uzyskaniu pozytywnej opinii mianowanego nauczyciela Przedszkola, posiadającego wyższe wykształcenie. Program przygotowany przez nauczyciela do użytku w danym Przedszkolu dopuszcza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej),

r)     sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez Dyrektora Przedszkola lub osobę upoważnioną do dokonania sprostowania,

s)    praca opiekuńczo wychowawczo- kształcąca w przedszkolu prowadzona jest w sposób planowy,

t)     przed rozpoczęciem roku szkolnego rada pedagogiczna podejmuje decyzję o sposobie i formie planowania pracy placówki i oddziałów,

u)   planowanie  pracy  opiekuńczo   wychowawczo-  kształcącej  w  oddziale  odbywa  się z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, potwierdzonego przeprowadzoną obserwacją,

v)   sposób prowadzenia obserwacji i jej dokumentowania na każdy rok szkolny określa Rada Pedagogiczna,

w) nauczyciel przedszkola prowadzi pracę opiekuńczo wychowawczo - kształcącą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wynik tej pracy,

x)  szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

II.       Obowiązki Nauczyciela

1)      systematyczna realizacja podstawy programowej, realizacja programów opieki, wychowania, nauczania i opieki w przydzielonych nauczycielowi grupach, według jego najlepszej  wiedzy    woli,    także   realizacja   zadań   organizacyjnych wyznaczonych w dokumentach prawnych Przedszkola,

2)      zapewnienie powierzonym dzieciom pełnego bezpieczeństwa na zajęciach w Przedszkolu oraz organizowanych poza Przedszkolem, do zadań nauczyciela w tym zakresie należy:

a)    systematyczne kontrolowanie sali przedszkolnej oraz miejsc, w których planowane jest odbycie zajęć,

b)   planowanie i realizowanie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie   obowiązującymi   przepisami    zasadami bezpieczeństwa   przyjętymi w Przedszkolu,

c)    bezwzględne przestrzeganie zasady zapewniania opieki pedagogicznej przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu,

3)      zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku  poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko  nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

a)      rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomóc osiąganiu tej gotowości , odpowiednio do potrzeb,

b)     nauczycielowi przedszkola, który jest zobowiązany do opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka i realizacji programu w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,

c)      pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku konieczności pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

4)      prowadzenie dokumentacji  pedagogicznej (w tym dzienników oraz planów) zgodnie z wymogami Dyrektora i ustaleniami przyjętymi przez Radę Pedagogiczną na pierwszym posiedzeniu rozpoczynającym nowy rok szkolny

5)      współdziałanie z rodzicami, w tym bieżące informowanie rodziców o uzyskiwanych przez dziecko postępach i ewentualnych problemach,

6)      wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez:

a)      przeprowadzenie diagnozy dziecka z wykorzystaniem zatwierdzonych przez Dyrektora narzędzi diagnostycznych i zestawienie wyników diagnozy (według ustalonych terminów),

b)     prowadzenie rozmów z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka -wyjaśnienie im potrzeby wczesnego wspomagania i potrzeby przeprowadzenia badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pomoc rodzicom w nawiązaniu  kontaktu ze specjalistami,

c)      podjęcie decyzji w oparciu o przeprowadzoną diagnozę w Przedszkolu oraz wskazówki specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej o formach pomocy dziecku, uzgodnienie z rodzicami kierunku i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

d)     opracowanie i systematyczne realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynacji działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,

e)      zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka,

7)      współpraca ze specjalistami świadczącym kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, specjalistyczną oraz opiekę zdrowotną,

8)      organizowanie współpracy z rodzicami w celu optymalizacji działań opiekuńczo- wychowawczo- kształcących poprzez:

a)      współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania, nauczania i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,

b)     ustalenie  rodzicami  wspólnego  kontraktu  dotyczącego  wychowania, kształcenia i opieki,

c)      systematyczne przekazywanie rodzicom informacji o dziecku, jego ewentualnych trudnościach edukacyjnych i zdolnościach,

d)     stymulowanie rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka,

e)      wdrażanie nowoczesnych zasad prowadzenia spotkań zbiorowych,

f)      wspólne rozwiązywanie problemów indywidualnych i grupowych,

g)     zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w proponowanych formach pracy Przedszkola,

h)     uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka na życzenie rodziców (edukacyjnych, żywieniowych, i innych),

i)       systematyczne aktualizowanie gazetek dla rodziców,

j)       pozyskiwanie sponsorów wśród rodziców,

k)     w kontaktach z rodzicami wykazywanie takich cech, jak: życzliwość, takt i kultura osobista, zrozumienie oraz otwartość na problemy dzieci i rodziców,

9)      monitorowanie realizacji przez dzieci 6-letnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poprzez:

a)    dokonanie wpisu danych dziecka do dziennika zajęć (imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów oraz adres ich zamieszkania oraz telefony kontaktowe),

b)    odnotowywanie obecności dziecka w dzienniku zajęć i systematyczne i systematyczne kontrolowanie spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego,

c)    w przypadku nieusprawiedliwionej  nieobecności dziecka  sześcioletniego w przedszkolu trwającej dłużej niż 10 dni i zaistniałych trudnościach w wyjaśnieniu przyczyny  tej  nieobecności powiadamianie o tym fakcie Dyrektora,

d)   wykorzystywanie estetycznych pomocy dydaktycznych stymulujących rozwój dziecka,

10)  dbanie o poprawność metodyczną i merytoryczną prowadzonych zajęć oraz przygotowanie i przeprowadzanie zajęć z dziećmi podlegających obserwacji,

11)  nauczanie połączone z  wychowaniem dzieci w poszanowaniu  norm moralnych,

12)  umożliwianie przeżywania i rozumienia podstawowych wartości ludzkich, wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci,

13)  umożliwianie dzieciom samodzielnego działania i samooceny, udzielani dzieciom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń,

14)  rozwijanie u dzieci zdolności i zainteresowań,

15)  respektowanie praw dziecka,

16)  systematyczne aktualizowanie gazetek ściennych i wystroju sali zgodnie z realizowaną tematyką oraz organizowanie przestrzeni edukacyjnej w salach mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka i koncepcję pedagogiczną Przedszkola,

17)  stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach oraz innych działań samodoskonalących,

18)  rozumienie wagi współdziałania i konieczności tworzenia wspólnej płaszczyzny porozumienia i współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu edukacji w placówce.

III.    Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

1)      bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci w Przedszkolu i na zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza placówką oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie,

2)      jakość świadczonej edukacji oraz poziom wyników wychowania i nauczania powierzonych im dzieci,

3)      efektywność współpracy Przedszkola z rodzicami i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka,

4)      powierzone nauczycielowi pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.

IV.    Odpowiedzialność nauczyciela:

1)      służbowo i finansowo za braki wynikłe z niedbałości w zabezpieczeniu sprzętu,  środków dydaktycznych przydzielonych przez Dyrektora Przedszkola,

2)      dyscyplinarnie za skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci w czasie swojej pracy,

3)      za powierzoną salę zajęć w zakresie utrzymania gotowości funkcjonalnej, zapewniającej bezpieczeństwo, ład, estetykę wystroju, przy współpracy z wyznaczonym pracownikiem obsługi,

4)      za znajomość i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych .

V.       Dyscyplina pracy nauczycieli:

1)      usprawiedliwia spóźnienia lub nieobecność w pracy w tym samym dniu,

2)      wyjście w czasie pracy uzgadnia z Dyrektorem, wpisując w zeszyt wyjść,

3)      nie przyjmuje prywatnych wizyt w placówce,

4)      nie korzysta z telefonów komórkowych w obecności dzieci,

5)      zabezpiecza dane osobowe dzieci i pracowników według zaleceń Dyrektora,

6)      wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora, wynikające z aktualnych potrzeb placówki.

VI.    Zakres dodatkowych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy grupy:

1)      oznaczenie indywidualnych miejsc dla dzieci w szatni, łazience i w sali,

2)      dbanie o estetykę sali z uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa,

3)      prowadzenie frekwencji dzieci według przyjętych w Przedszkolu zasad i comiesięczne jej uzgadnianie z intendentem,

4)      organizowanie w wyznaczonych terminach spotkań i uroczystości dla rodziców,

5)      prowadzenie dokumentacji współpracy z rodzicami (w tym upoważnienia do odbioru dzieci, protokoły zebrań, listy obecności na zebraniach, scenariusze zajęć i uroczystości, prelekcje itp.),

6)      współdziałanie z rodzicami w sprawie wychowania, nauczania oraz wspierania rozwoju dziecka (pozyskiwanie i bieżące przekazywanie rzetelnych informacji z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych),

7)      współdziałanie z Dyrektorem oraz specjalistami w zakresie udzielania dziecku i jego rodzinie pomocy w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem,

8)      w celu realizacji zadań opiekuńczo wychowawczo kształcących nauczyciel wykonuje inne polecenia Dyrektora związane z organizacją pracy w Przedszkolu.

 

VII. Nauczyciele mają prawo do:

1)      opracowania i realizacji innowacji pedagogicznych, które wymagają akceptacji Dyrektora Przedszkola, a także pozytywnego zaopiniowania przez rodziców,

2)      decydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego zgodnie z ustalonymi kryteriami doboru programu w korelacji z koncepcją pedagogiczną Przedszkola,

3)      decydowania o wyborze, środków dydaktycznych i metod wychowania i kształcenia dzieci, mając na uwadze koncepcję pedagogiczną Przedszkola,

4)      korzystania z pomocy  Dyrektora  i wicedyrektora w zakresie realizacji zadań  opiekuńczo-wychowawczo kształcących z dziećmi,

5)      zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego,

6)      uczestnictwa w przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli i innych formach samokształcenia nauczycieli,

7)      korzystania  z  biblioteki  dla  nauczycieli  oraz  podejmowania  inicjatyw  w   zakresie wzbogacania dostępnego księgozbioru,

8)      rzetelnej i obiektywnej oceny swojej pracy,

9)      współdecydowania w sprawach Przedszkola w ramach kompetencji

10)  godnego traktowania przez Dyrektora, władze, rodziców.

5.    Pomoc  nauczyciela.

     do obowiązków pomocy kuchennej należy:

1)      wykonywanie prac porządkowych:

a)    sprzątanie zabawek i pomocy dydaktycznych,

b)    sprzątanie sali po zajęciach dydaktycznych,

c)    zmiana fartuchów,

2)      organizacja posiłków i wypoczynku dla dzieci:

a)    estetyczne podawanie posiłków,

b)    pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

c)    rozkładanie i składanie leżaków,

3)      opieka nad dziećmi:

a)    udział w zajęciach dydaktycznych, pomoc w ich organizacji,

b)  pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed gimnastyką, leżakowaniem, wyjściem na dwór,

4)      opieka w czasie spacerów i wycieczek:

a)    pomoc przy myciu rak, zębów i korzystaniu z toalety,

b)   udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

c)    udział w dekorowaniu sali,

d)   udział w uroczystościach dla dzieci i rodziców,

e)    pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,

5)      przestrzeganie BHP, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

6)      w zakresie gospodarki materiałowej:

1)   umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

2)   dbałość o powierzony sprzęt, rośliny i zwierzęta,

3)   zabezpieczenie przed kradzieżą powierzonych sprzętów,

4)   drobna naprawa zabawek,

5)   odpowiedzialność materialna za powierzone sprzęty, pomoce dydaktyczne.

6.    Kucharka.

     I.     Do obowiązków kucharki należy:

1)      uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków,

2)      pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczanie ich przed użyciem,

3)      przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni nadzór nad jej wykonaniem,

4)      przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i  ppoż,

5)      natychmiastowe zgłaszanie samodzielnemu referentowi ds. wyżywienia powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub   życia,

6)      dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków ( śniadanie, drugie śniadanie, obiad) i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,

7)      uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni,

  II.     Kucharka ponosi odpowiedzialność za:

1)      ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanie posiłków,

2)      racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu,

3)      właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia,

4)      oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem,

5)      zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością,

6)      przygotowywanie i przechowywanie  próbek  pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,

7)      wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz  odzieży ochronnej,

8) wykonywanie innych poleceń Dyrektora,

9)      prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.

7.    Pomoc kuchenna.

     Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

1)      obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie),

2)      rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych,

3)      przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi,

4)      pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,

5)      utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy,

6)      mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego,

7)      sprzątanie magazynu żywności, kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek,

8)      doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności,

9)      pomoc w zaopatrywaniu Przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.

10)  odpowiedzialność materialna z naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,

11)  Wykonywanie innych poleceń Dyrektora,

8.    Woźna.

     Do obowiązków woźnej należy:

1)      współpraca z nauczycielką przydzielonej grupy,

2)      codzienne sprzątanie:

a)    zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów,

b)    mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,

c)    sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

d)   zmywanie, pastowanie podłóg w miarę potrzeby - raz w tygodniu,

3)      sprzątanie jeden raz w miesiącu:

a)    generalne porządki - mycie drzwi, lamperii, parapetów, glazury,

b)    mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,

c)    mycie zabawek, sprzętów, mebli itp.

4)      sprzątanie jeden raz na trzy miesiące:

a)    trzepanie dywanów,

b)    mycie okien,

5)      organizacja posiłków:

a)    przynoszenie naczyń do sali nie wcześnie niż pół godziny przed posiłkiem,

b)    rozdawanie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni,

c)    estetyczne podawanie posiłków,

d)   przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków,

e)    pomoc przy karmieniu dzieci.

6)      opieka nad dziećmi:

a)    pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na świeże powietrze,

b)    pomoc nauczycielce w opiece nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek,

c)    pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, czynnościach higienicznych,

d)   udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

e)    udział w dekorowaniu sali,

f)     sprzątanie po uroczystościach przedszkolnych,

g)    pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,

7)      przestrzeganie zasad BHP:

a)    czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

b)         odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych

c)    pobranych do utrzymania czystości,

d)   zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

e)    wykorzystywanie sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi,

8)      w zakresie gospodarki materiałowej:

a)    kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości sprzętów, pomocy, znajomości stanu pobrania sprzętu itp.,

b)    umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

c)    zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w Przedszkolu,

d)   dbałość o powierzony sprzęt, rośliny i zwierzęta,

e)    odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania,

9)      woźna zobowiązana jest w szczególności do:

a)    miłego i serdecznego stosunku do dzieci,

b)    nieudzielania rodzicom informacji na temat dzieci,

c)    dbałości o estetyczny wygląd własny oraz dzieci,

d)   wykonywania badań profilaktycznych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e)    pełnienia dyżurów w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przebywającym w tym pomieszczeniu,

f)     dbania o czystość i porządek w salach, na placu zabaw oraz w otoczeniu Przedszkola.

 

§ 21

 

 

1.    Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia sp. z o.o. jako organ prowadzący zabezpiecza potrzeby Przedszkola w zakresie:

1)        obsługi administracyjnej, kadrowej, finansowej, księgowej i organizacyjnej Przedszkola,

2)        wykonywania remontów obiektów szkolnych.

3)        wyposażania szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów.

2.    W ramach obsługi kadrowej i organizacyjno-administracyjnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia sp. z o.o.  prowadzi przede wszystkim:

1)        sprawy kadrowe kadry kierowniczej i pozostałych pracowników - ruch kadrowy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych,

2)        sprawozdawczość,

3)        przygotowanie dokumentów związanych z naliczeniem kapitałów początkowych pracowników,

4)        przygotowanie kompletu dokumentów pracowników odchodzących na emerytury lub renty,

5)        archiwum kadrowe pracowników Przedszkola.

3.    W ramach obsługi  finansowo-księgowej wykonywane są następujące działania:

1)        dokonuje analizy planów finansowych obsługiwanych placówek w zakresie ich zgodności z projektami organizacyjnymi,

2)        prowadzi księgowość analityczną i syntetyczną,

3)        prowadzi obsługę bankową i kasową wszystkich dyspozycji z obsługiwanych placówek,

4)        ewidencjonuje składniki majątkowe placówek,

5)        prowadzi obsługę rachunku dochodów własnych placówek, w tym żywienia w świetlicach szkolnych i przedszkolach,

6)        rozliczanie PFRON,

7)        prowadzi obsługę finansowo-księgową zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla czynnych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz dla nauczycieli emerytowanych,

8)        sporządza listy płatnicze,

9)        wydawanie zaświadczeń,

10)    kompletuje dokumentację do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń należnych pracownikom,

11)    archiwizuje dokumentację finansowo-księgową, płacową i zasiłkową,

12)    sprawozdawczość finansową,

4.    W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, technicznych i remontowych:

1)        przeprowadza przeglądy techniczne obiektów,

2)        przygotowuje propozycje planu remontów w placówkach oświatowych,

3)        zleca wykonanie remontów i napraw.

 

 

§ 22

 

1.    W Przedszkolu za zgodą Organu Prowadzącego mogą być utworzone inne stanowiska, nie wymienione w Statucie Przedszkola, w tym również kierownicze.

2.    Kompetencje i obowiązki dla nowych stanowisk określa Organ Prowadzący w przydzielonym  zakresie czynności.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola

 

§ 23

 

1.    Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola:

1)      rekrutacja odbywa się w terminie określonym przez Miasto Bydgoszcz,

2)      nabór odbywa się drogą elektroniczną,

3)      rekrutacja odbywa się według określonych kryteriów określonych odrębnymi przepisami:

a)    kryteria podstawowe:

-       wielodzietność rodziny kandydata,

-       niepełnosprawność kandydata,

-       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

-       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

-       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

-       objęcie kandydata pieczą zastępczą,

b)   kryteria dodatkowe określone w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy.

2.    Dziecko może być skreślone z listy wychowanków:

1)      na podstawie pisemnej rezygnacji rodziców lub prawnych opiekunów,

2)      nie dokonywania opłat za korzystanie dziecka z przedszkola, za dwa miesiące, mimo pisemnych i telefonicznych wezwań do zapłaty zobowiązań,

3)      w przypadku  zatajenia  przez rodziców lub  prawnych  opiekunów,  ważnych  informacji o dziecku, uniemożliwiających jego pobyt w Przedszkolu,

4)      w sytuacji, gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków oraz innych pracowników Przedszkola, a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych rezultatów.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 24

 

 

1.    Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

1)      akceptacji takim jakie są,

2)      spokoju i samotności, gdy tego potrzebują,

3)      indywidualnego procesu i tempa rozwoju,

4)      do nauki i możliwości zdobywania wiedzy,

5)      aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

6)      aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

7)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

8)      przebywania  wśród  osób  odpowiedzialnych  i  zaangażowanych,  do  których można się zwrócić w każdej sytuacji,

9)      badania i eksperymentowania,

10)  doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

11)  otoczenia  różnorodnego,  bogatego  w  bodźce  i  poddającego  się  procesom twórczym,

12)  snu i odpoczynku, jeśli zmęczone,

13)  jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, regulowania własnych potrzeb,

14)  zdrowego jedzenia.

2.    W myśl Konwencji Praw Dziecka wychowanek ma prawo do:  

1)      Prawa i wolności osobistej,

2)      Prawo do życia i rozwoju,

3)      Prawo do indywidualności,

4)      Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,

5)      Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,

6)      Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,

7)      Prawa socjalnego:

a)    Prawo do ochrony zdrowia

b)    Prawo do odpoczynku i czasu wolnego

8)      Prawa kulturalnego:

a)    Prawo do korzystania z dóbr kultury

b)    Prawo do informacji

9)      Prawo do znajomości swoich praw.

3.    Przedszkole respektując prawa dziecka, wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, zapewnia każdemu wychowankowi:

1)        właściwie zorganizowany proces opiekuńczo -wychowawczo- kształcący zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)        szacunek dla wszystkich jego potrzeb, życzliwe i podmiotowe traktowanie,

3)        akceptację, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,

4)        ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

5)        zachowanie właściwych proporcji aktywności,

6)        odpoczynek i relaksację na miarę zdiagnozowanych potrzeb,

7)        systematyczny pobyt na świeżym powietrzu,

8)        poszanowanie godności osobistej,

9)        poszanowanie własności,

10)    partnerską rozmowę na każdy temat,

11)    akceptację jego osoby.

 

§ 25

 

1.    Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych między nauczycielem oraz rodzicem i wyrażają się w:

1)        przestrzegania zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej,

2)        poszanowanie odrębności każdego członka grupy i placówki,

3)        poszanowanie wytworów, prac innych,

4)        poszanowania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

5)        szanowania zabawek i sprzętu jako wspólnej własności,

6)       przestrzegać ustalonych umów,

7)        sprzątać po sobie zabawki i przybory,

8)        uczestniczenie w pracach porządkowych i dyżurach,

9)       pomaganie młodszym i słabszym kolegom,

10)    przestrzeganie  wartości  uniwersalnych  takich  jak:  dobro,  prawda,  sprawiedliwość, miłość, piękno.

2.    Wychowankom w przedszkolu nie wolno:

1)        stwarzać sytuacji niebezpiecznych takich jak: wychodzić samemu poza teren Przedszkola, wychodzić na teren i z sali bez pozwolenia dorosłych, skakać ze sprzętów do tego nie przeznaczonych itp.

2)        krzywdzić siebie i innych,

3)        przeszkadzać innym w pracy i zabawie,

4)        niszczyć i zabierać cudzej własności.

3.    Obowiązki dzieci w przedszkolu:

1)        sprzątać po sobie zabawki

2)        szanować prawa innych

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

 

§ 26

 

 

1.    Rodzice mają prawo do:

1)        systematycznej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu,

2)        znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

3)        włączania ich do kształtowania u dziecka określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności,

4)        informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,

5)        włączania ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

6)        współdecydowania w sprawach Przedszkola, np. wspólnego organizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci,

7)        stałych spotkań z nauczycielami dotyczących spraw organizacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych,

8)        wyrażania swoich opinii o pracy Przedszkola.

9)        wspierania Przedszkola różnymi formami działalności.

2.    Obowiązkiem rodziców jest:

1)    przyprowadzanie i odebranie dziecka z Przedszkola przez rodziców, opiekunów  lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

2)    upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz serię i numer dowodu osobistego,

3)    zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu,

4)    systematyczne współdziałanie z Przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo- wychowawczo kształcących,

5)    pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem grupowym dzieci w wybranym przez nich towarzystwie ubezpieczeniowym w miesiącu wrześniu,

6)    dokonywanie opłat za przedszkole w wyznaczonych terminach,

7)    rodzice zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, do niezwłocznego odebrania dziecka.

3.    Współpraca z rodzicami

1)        Formy współdziałania z rodzicami:

a)     rozmowy indywidualne,

b)     zajęcia otwarte,

c)     zebrania z rodzicami,

d)     wspólne uroczystości i wyjazdy,

e)     dni otwarte Przedszkola,

f)      biuletyny informacyjne dla rodziców,

g)     gazetka dla rodziców,

2)        Zebrania ze wszystkimi rodzicami/prawnymi opiekunami organizowane w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 2 razy do roku,

3)        Zebrania grupowe i „drzwi otwarte” realizowane wg ustalonego harmonogramu,

4)        Współpraca z rodzicami odbywa się w przyjaznej i partnerskiej atmosferze,

5)        Przedszkole dostarcza rodzicom następujących informacji:

a)     informacje o programach,

b)     informacje o realizacji roku szkolnego i planach Przedszkola,

c)     informacje doraźne np. o organizowanych imprezach,

d)     informacje o dziecku,

6)        Informacja dla rodziców powinna być:

a)     rzetelna i dokładna,

b)     napisana, przekazana językiem przystępnym,

c)     możliwie krótka,

d)     atrakcyjna edytorsko,

7)        Przekazując informacje rodzicom na spotkaniach zbiorowych nie wolno:

a)     dokonywać indywidualnych ocen dzieci,

b)     wymieniać nazwisk,

c)     podważać hierarchię wartości.

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 27

 

 

1.    Działalność przedszkola finansowana jest przez:

1)      dotacje z budżetu gminy,

2)      rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin, przeznaczonych na realizację podstawy programowej,

3)      inne dotacje, darowizny oraz dowolne datki rodziców.

2.    Organ Prowadzący dysponuje środkami finansowymi Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

3.    Dzieci uczęszczające do przedszkola spoza terenu miasta Bydgoszczy zobowiązane są do opłacenia dodatkowej opłaty, równej wysokości dotacji z budżetu gminy, określonej przez organ prowadzący, płaconej dla każdego dziecka korzystającego z pobytu w Przedszkolu. Dodatkowa opłata jest wnoszona przez gminę na terenie której zamieszkuje dziecko, o ile wyrazi na to pisemną zgodę.

 

§ 28

 

1.    Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowych wolnych od pracy oraz przerwy w okresie ferii szkolnych (letnich ), którą ustala organ  prowadzący na wniosek Dyrektora.

3.    Przedszkole w zależności od projektu organizacyjnego może być czynne 11 godzin dziennie od 6.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku.

 

§ 29

 

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

 

§ 30

 

 

Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności przedszkolnej.

 

 

§ 31

 

 

1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady gospodarki finansowej określa Organ Prowadzący Przedszkole, w formie odrębnych zarządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 32


Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

 

 

§ 33

 

 

Organ Prowadzący  może  zlikwidować Przedszkole z końcem roku szkolnego. W takim przypadku jest on zobowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, jednostkę samorządu terytorialnego, która dokonała wpisu do ewidencji oraz gminę, na terenie której jest położona placówka.

 

 

 

§ 34

 

 

Zmiany w niniejszym Statucie wymagają formy pisemnej i mogą być dokonane jedynie przez Organ Prowadzący z własnej inicjatywy, na wniosek organów Przedszkola lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 35

 

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem  1 września 2015 r.