Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Nawigacja

Statut

 STATUT

Kujawsko-Pomorskiego Przedszkola Publicznego

„Kacperek” w Bydgoszczy

(tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2023 roku)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.          Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne „Kacperek” w Bydgoszczy, zwane dalej „Przedszkolem”  jest przedszkolem publicznym.

2.          Siedziba Przedszkola znajduje się w Bydgoszczy, przy ul. Abrahama 1.

3.          Organem Prowadzącym Przedszkole jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Sp. z o.o.

4.          Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kujawsko-Pomorski Ku­rator Oświaty.

5.          Ustalona nazwa używana  przez przedszkole w pełnym brzmieniu jest:

Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne „Kacperek” w Bydgoszczy.

6.        Przedszkole działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), innych stosownych ustaw jak również rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

2) Aktu założycielskiego i niniejszego Statutu.

7.        Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne „Kacperek” w Bydgoszczy

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Kujawsko-Pomorskiego Przedszkola Publicznego „Kacperek” w Bydgoszczy

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

-         

-         

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Przedszkola

 

§ 2

 

1. Przedszkole jest publiczne, realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka aby wychowanek osiągnął dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3. Przedszkole realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) pomoc psychologiczno-pedagogiczną - odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka:

- indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej dzieci niepełnosprawnych,

- stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,

- prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza.

4. W ramach zadań działalność edukacyjna przedszkola obejmuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

5. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,

5) prowadzenie preorientacji zawodowej mającej na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

6. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,

3) promuje ochronę zdrowia.

7. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

9. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek będący odrębnym dokumentem,

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

4) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

10. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Rodzice mogą zmienić osobę upoważnioną (pisemne upoważnienie według wzoru ustalonego przez dyrektora przedszkola) na inną w każdym czasie.

Dziecka nie wydaje się z przedszkola osobom wskazującym na użycie alkoholu lub innych środków odurzających.

Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi.

11. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica lub pełnoletnią upoważnioną osobę).

12. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

13. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

14. Współpraca zespołu z rodzicami to:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

§ 3

 

1. Przedszkole organizuje i udziela dobrowolnej i bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda oraz terapeuci zajęciowi.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy Przedszkola

 

§ 4

 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci      zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba oddziałów zgodna jest z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez  Organ      Prowadzący Przedszkole.

3.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 za wyjątkiem sytuacji określonych odrębnymi przepisami..

4. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.

6. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1)        czas pracy Przedszkola,

2)        liczbę pracowników,

3)        liczbę dzieci przyjętych do Przedszkola.

7. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy wychowania przedszkolnego zawierające podstawę programową wychowania przedszkolnego tworzące zestaw programów wychowania przedszkolnego, a także roczny plan pracy.

8. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne o charakterze kierowanym i niekierowanym prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

 

§ 5

 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

2. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu Dyrektor (za zgodą organu prowadzącego przedszkole) organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców (z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców środków komunikacji elektronicznej lub dziennika elektronicznego) o materiałach dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

4. Rodzice krótko informują nauczyciela w uzgodnionych terminach o efektach prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5. W okresie organizacji dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dyrektor przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym wymienionych wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:

1) ustala, czy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między rodzicami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia,

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,

3)    ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,

4)    ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw,

5)    przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane,

6)    koordynuje współpracę nauczycieli z  rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w przypadku wystąpienia takich sytuacji.

6. Dyrektor przedszkola określa procedury funkcjonowania przedszkola i postępowanie jego pracowników w okresie zawieszenia, są one odrębnymi dokumentami.

7. W tym czasie nauczyciele:

1) uzyskują dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między nimi a rodzicami,

2) uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych do realizacji zajęć,

3)    uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,

4)    inicjują potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw,

5)    realizują konsultacje z rodzicami,

6)    przekazują rodzicom ustalone przez dyrektora informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeżeli są organizowane.

8. W tym czasie inni niż pedagogiczni pracownicy przedszkola:

1) udzielają wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań,

2) dbają o obiekt zgodnie z procedurami dotyczącymi funkcjonowania placówki w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

9. W okresie zawieszenia zajęć przedszkola czynności jego organów (Rady pedagogicznej, Rady rodziców) są podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść podjętej w ten sposób czynności jest utrwalana w formie protokołu (z zebrania rady), notatki (w innych przypadkach).

 

§ 6

 

1.    Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu sprawuje Wicedyrektor do spraw pedagogicznych.

2.    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Wicedyrektora do spraw pedagogicznych na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

3.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4.    Nauczyciele w pracy pedagogicznej korzystają z programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez Wicedyrektora do spraw pedagogicznych na wniosek nauczyciela (nauczycieli) lub opracowują własne programy autorskie oparte na podstawie programowej. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. W jednej grupie wiekowej może być realizowany jeden program wychowania przedszkolnego. W ciągu  roku szkolnego realizowany  program nie może być zmieniany.

5.    W czasie ferii szkolnych letnich Przedszkole może ograniczyć liczbę oddziałów.

6.    Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane na prowadzenie prac: modernizacyjnych, remontowych oraz na prace porządkowo- gospodarcze.

7.    Termin przerwy wakacyjnej ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora .

 

§ 7

 

1.        Świadczenia udzielane przez Przedszkole nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2.        Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach  od 8:00 do 13:00.

3.        Wysokość oraz zasady uiszczania opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy.

4.        Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z posiłków.

5.        Koszty wyżywienia dzieci pokrywane w pełni przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

6.        Wyżywienie dzieci może być dofinansowane przez MOPS.

7.        Dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez Dyrektora i Organ Prowadzący w porozumieniu z Radą Rodziców, jeśli jest utworzona.

8.        W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

9.        Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w wysokości stawki ustalonej przez organ prowadzący.

10.    W Przedszkolu dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.

11.    Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacji zależy od wyboru rodziców, ale uwzględniane są potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

12.    Decyzję o udziale dzieci w zajęciach dodatkowych podejmują rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

13.    Pozostałe warunki uczęszczania dziecka do Przedszkola, zasady pobierania opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej oraz opłat za wyżywienie zawarte są w umowie cywilno prawnej o korzystaniu z usług Przedszkola, podpisanej przez Dyrektora oraz rodziców(prawnych opiekunów) dziecka.

 

§ 8

 

1.    Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1  września każdego roku a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowych wolnych od pracy oraz przerwy w okresie ferii szkolnych (letnich), którą ustala organ prowadzący na wniosek  Dyrektora.

3.    Przedszkole w zależności od projektu organizacyjnego może być czynne 11 godzin dziennie od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy Przedszkola ustalany jest z Organem  Prowadzącym na dany rok szkolny zgodnie z potrzebami środowiska.

 

§ 9

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1)        dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych  opiekunów) lub osobę dorosłą, upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) i biorącą prawną odpowiedzialność za jego życie i zdrowie. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,

2)        przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) powinni przygotować je w  szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie wprowadzić dziecko do sali zajęć i przekazać pod opiekę znajdującemu się tam nauczycielowi. Od momentu przekazania, odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel. Rodzic (prawny opiekun), przejmuje ponownie prawną opiekę (odpowiada za bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola) nad dzieckiem, w momencie przywitania się z dzieckiem, 

3)        dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio z sali zajęć lub ogrodu przedszkolnego. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko ma obowiązek tego faktu zgłosić nauczycielowi odpowiedzialnemu za dziecko,

4)        dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach określonych w umowie zawartej między Dyrektorem i rodzicami (prawnymi opiekunami),

5)        ze względów organizacyjnych i konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej  osobiście bądź telefonicznie,

6)        w przypadku nie odebrania dziecka w ustalonych godzinach odbioru z Przedszkola:

a)    nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie, zapewniając jednocześnie dziecku opiekę,

b)   w przypadku, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu telefonicznego lub pod    wskazanym  numerem nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów),  nauczyciel po upływie godziny powiadamia Komendę Miejską Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami),

7)        w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie  przez rodziców (prawnych opiekunów) zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z   Przedszkola,

8)        rodzice (prawni opiekunowie) składają w załączniku karty zapisu dziecka do Przedszkola        oświadczenia, w których upoważniają osoby mogące w ich zastępstwie odebrać dziecko z Przedszkola,

9)        nauczyciele otrzymują oświadczenia o osobach uprawnionych do odbierania dziecka z Przedszkola  na początku roku szkolnego. Nauczyciele mają obowiązek przechowywania oświadczeń w dokumentacji oraz wydawania dzieci z Przedszkola tylko osobom upoważnionym przez rodziców (prawnych opiekunów), 

10)    nauczyciele upoważnieni są do przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci,

11)    nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie uprawnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,

12)    Dyrektor na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania upoważnień o odbiorze dzieci z Przedszkola,

13)    Dyrektor kontroluje przestrzeganie obowiązku stosowania się nauczycieli podczas odbierania dzieci wg upoważnień rodziców (prawnych opiekunów),

14)    rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przestrzegania godzin odbierania i przyprowadzania dziecka do Przedszkola,

15)    do odbioru dziecka z przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić wyłącznie osobę pełnoletnią,

16)    życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Orzeczenie takie jest skuteczne przez  czas jego obowiązywania,

17)    rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe.

 

§ 10

 

1.     Przedszkole zatrudnia  nauczycieli  posiadających kwalifikacje zawodowe ustalone odrębnymi przepisami przez Ministra Edukacji Narodowej.

2.     Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli.

3.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel  w  miarę  możliwości  opiekuje  się  oddziałem  przez  cały  okres  uczęszczania  dzieci do Przedszkola.

4.     Dodatkowo w zależności od ilości dzieci może być zatrudniona pomoc nauczyciela.

5.     Nauczyciel  planuje  i  organizuje  zajęcia  tak,  aby  były  one  zgodne  z  obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny.

6.     Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć (sala, boisko) nauczyciel sprawdza pod kątem bezpieczeństwa miejsce, w którym mają być one prowadzone.

7.     W czasie pobytu dzieci w przedszkolu nauczycielowi zabrania się pozostawiania ich bez opieki.

8.     W przypadku uzasadnionej konieczności wyjścia z sali, nauczyciel zobowiązany jest zapewnić  dzieciom opiekę innego pracownika przedszkola.

9.     Nauczyciele danej grupy przekazują sobie wzajemnie informacje o ilości dzieci i pracy z nimi itp.

 

§ 11

 

1.    W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich zgodnie z ustawą o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

2.    Realizacja obowiązku obejmuje:

1)        przyjęcie do przedszkola na podstawie karty zgłoszenia (na zasadach  ogólnych określonych w Statucie Przedszkola) dzieci 6 letnich,

2)        adnotację o przebiegu wypełnienia rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)        powiadomienia dyrektorów Szkół Podstawowych w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o realizacji przez nie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

 

§ 12

 

1.    Statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole  zgodnie z procedurami ustalonymi przez Organ Prowadzący.

2.    Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w Przedszkolu   oraz poza obiektami należącymi do Przedszkola poprzez:

1)        zapewnienie stanu technicznego obiektu i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (nabywanie wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dostosowanie sprzętu do wymagań ergonomii),

2)        określenie osób odpowiedzialnych za stan techniczny i higieniczny urządzeń sanitarnych obiektów i sprzętu należącego do placówki,

3)        zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz działaniami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom zakres obowiązków,

4)        systematyczne dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynku ze  szczególnym zwróceniem uwagi na ewentualne zagrożenia (elewacji zewnętrznej, stolarki drzwiowej i okiennej, wejścia na teren Przedszkola, placu zabaw, sal zajęć, kuchni, korytarzy, schodów) i instalacji (elektrycznej, gazowej, grzewczej, wentylacyjnej, odgromowej, wodno - kanalizacyjnej i innej) terminy dokonywania przeglądów zgodnie z przepisami prawa,

5)        organizowanie przy pomocy odpowiednich instytucji szkoleń dla pracowników z zakresu BHP, p.poż oraz udzielania pomocy przedmedycznej,

6)        monitorowanie przestrzegania zasad postępowania pracowników Przedszkola dotyczących:

a)      zapewniania bezpieczeństwa dzieci w szatni Przedszkola w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców lub opiekunów, 

b)     organizowania wycieczek i spacerów,

c)      zgłaszania wypadków dzieci pozostających pod opieką Przedszkola,

7)        monitorowanie przestrzegania zasady korzystania z pomieszczeń:

a)     nadzorowanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych odbywających się w placówce,

b)     oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym.

3.    Nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zajęć z dziećmi na terenie  i poza obiektami Przedszkola poprzez:

1)        systematyczne kontrolowanie sali przedszkolnej oraz miejsc, w których planują  odbycie zajęć,

2)        planowanie i realizowanie procesu opiekuńczego wychowawczo dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w Przedszkolu,

3)        bezwzględne przestrzeganie zasady zapewniania opieki pedagogicznej przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu.

4.    Pracownicy administracji i obsługi zapewniają higieniczne i bezpieczne warunki pobytu  dzieci w Przedszkolu poprzez rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

5.    Rodzice zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie przyprowadzania i odbierania ich z Przedszkola.

6.    Rodzice zobowiązani do przyprowadzenia zdrowego dziecka i oddania dziecka pod opiekę osobie dyżurującej.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Przedszkola i ich kompetencje

 

§ 13

 

1.    Organami Przedszkola są:

1)      Dyrektor Przedszkola,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców.

2.    Koordynatorem współdziałania wszystkich organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3.    Działające w Przedszkolu organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

4.    Wszystkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga dyrektor Przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

5.    Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

6.    Sposób rozwiązywania sporów między organami działającymi w Przedszkolu reguluje art. 34  Ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz.425 z 1991 r.)

7.    Gospodarkę finansowo-rzeczową oraz politykę kadrową Przedszkola nadzoruje Organ Prowadzący.

 

§ 14

 

1.    Dyrektor Przedszkola zatrudniany jest przez Organ Prowadzący.

2.    Zadania Dyrektora:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola, jego reprezentowanie na zewnątrz,

2)      nadzór i kontrolowanie pracy pracowników przedszkola,

3)      opracowywanie programu rozwoju przedszkola wspólnie z radą pedagogiczną,

4)      inspirowanie działań związanych z promocją Przedszkola,

5)      decydowanie o organizacji zajęć dodatkowych,

6)      opracowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia Organowi  Prowadzącemu,

7)      wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa lub aktami prawnymi wydanymi przez Dyrektora Przedszkola, a także Organ Prowadzący i powiadomienia o tym Organu Prowadzącego,

8)      zatwierdzanie terminów i porządków obrad Rad Pedagogicznych,

9)      przewodniczenie Radzie Pedagogicznej za wyjątkiem przewodniczenia w sprawach związanych z nadzorem pedagogicznym i realizacją przez Przedszkole funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcenia,

10)  współpraca z rodzicami, Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

11)  koordynacja współdziałania organów Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

12)  zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym,

13)  podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z Przedszkola w  czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

14)  wyrażanie zgody na realizację obowiązku przedszkolnego poza Przedszkolem,

15)  stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

16)  wnioskowanie do organu prowadzącego w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

17)  zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

18)  zatwierdzanie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym m.in. ustalenia opiekunów stażu, planów rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu przez nauczyciela, składów komisji kwalifikacyjnych,

19)  zatwierdzanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników,

20)  znajomość oraz przestrzeganie przepisów normujących problematykę objętą zakresem czynności oraz stałego poszerzania wiedzy merytorycznej w tym zakresie,

21)  dbanie o dobro przedszkola i ochronę jego mienia,

22)  dbanie o dobry wizerunek przedszkola w środowisku,

23)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

24)  wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

3.    Dyrektor przedszkola w trakcie kierowania jego działalnością  ma prawo, w szczególności do:

1)      wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola;

2)      decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Przedszkola i jego bieżącego funkcjonowania;

3)      powołania zespołów do opracowania dokumentów programowych Przedszkola oraz opracowania arkusza organizacyjnego Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia Organowi Prowadzącemu,

4)      ustalenia   ramowego   rozkładu   dnia  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

5)      realizowania uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji oraz wydawania  w tym zakresie zarządzeń,

6)      reprezentowania organu prowadzącego w stosunku do nauczycieli, w  zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

7)      reprezentowania Przedszkola na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w zakresie udzielonego przez organ prowadzący pełnomocnictwa.

4.    Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami oraz Organem Prowadzącym i nadzorującym. Koordynuje współdziałanie poszczególnych organów przedszkola, zapewniając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz wymiany informacji między nimi.

5.    W przypadku nieobecności Dyrektora w Przedszkolu zadania i funkcje Dyrektora przejmuje Wicedyrektor .

 

§ 15

 

1.        Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i z Regulaminu Rady Pedagogicznej.

2.        Rada  Pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  przedszkola  w  zakresie  realizacji  jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia, w skład której wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce.

3.        W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele Organu Prowadzącego oraz z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej  przewodniczącego, za zgodą i na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.        Radzie Pedagogicznej Przedszkola przewodniczy dyrektor przedszkola.

5.        Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz co najmniej raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

6.        Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Organu Prowadzącego, przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7.        Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

8.        Wicedyrektor ds. pedagogicznych przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.

9.        Do kompetencji stanowionych i opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)      opiniowanie programu rozwoju Przedszkola,

2)      wyrażanie, w formie uchwały opinii o opracowanym przez Dyrektora arkuszu organizacyjnym Przedszkola,

3)      składanie wniosku w sprawie ramowego rozkładu dnia,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

5)      zatwierdzanie planów pracy Przedszkola na każdy rok szkolny,

6)      uchwalenie statutu przedszkola,

7)      uchwalenie i nowelizacja regulaminu pracy rady pedagogicznej

10.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

11.    Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia Organ Prowadzący. Organ Prowadzący Przedszkole uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu jest ostateczne.

12.    Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej, ponieważ nie utworzono rady przedszkola.

13.    Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 16

 

1.    Przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności w zakresie wychowania, opieki i nauczania- w celu wspierania wychowawczej roli rodziny.

2.    W Przedszkolu może działać Rada Rodziców. Przepisy art. 50-54 ustawy o systemie oświaty nie dotyczą Przedszkola zgodnie z art. 57 powołanej ustawy.

3.    Rada Rodziców, jeżeli jest powołana, pełni funkcję wspierającą, doradczą i opiniodawczą wobec Przedszkola w zakresie wypełniania jego zadań, w szczególności w zakresie organizowania sposobów i form współdziałania rodziców z Przedszkolem, zmierzających do osiągnięcia spójności wychowania.

4.    Rada Rodziców może ustanowić regulamin swej działalności, ustalony we współpracy z Dyrektorem, zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

5.    W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

6.    Sposoby i tryb tworzenia Rady Rodziców proponuje Dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii nauczycieli i rodziców.

 

§ 17

 

1.    Kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w Przedszkolu pracowników pedagogicznych,    pracowników administracji i obsługi jest Organ Prowadzący Przedszkole.

2.    Organ Prowadzący Przedszkole jest odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej    działalność koncentrując się na:

1)      zatwierdzaniu strategii rozwoju Przedszkola,

2)      zapewnieniu organizacyjnych i finansowych warunków dla funkcjonowania Przedszkola,

3)      podejmowaniu ostatecznych decyzji finansowych i personalnych oraz kluczowych decyzji związanych z bieżącą działalnością Przedszkola,

4)      ustalaniu wysokości opłat  oraz stawki żywieniowej,

5)      zawieraniu i rozwiązywaniu umów z pracownikami,

6)      udzielaniu nagród i kar pracownikom,

7)      zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi,

8)      wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

§ 18

 

1.    Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

1)      działając w ramach uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty,

2)      Dyrektor  Przedszkola  w  wykonywaniu  swoich  zadań  współpracuje  z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz z Organem Prowadzącym.

2.    Celem współdziałania organów przedszkola oraz współpracy z Organem Prowadzącym, jest      zapewnienie jak       najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki oraz zapewnienie przepływu    bieżącej  wymiany   informacji        podejmowanych    planowanych działaniach lub decyzjach.

 

§ 19

 

1.    Działania Dyrektora w zakresie rozwiązywania sporów między organami Przedszkola  polegają na:

1)      podjęciu wiadomości o sporze między poszczególnymi organami przedszkola;

2)      wyznaczeniu w ciągu 3 dni roboczych, od momentu uzyskania informacji o konflikcie między organami przedszkola, spotkania zainteresowanych stron celem przeprowadzenia mediacji,

3)      umożliwił prezentację swojego punktu widzenia każdej ze stron konfliktu,

4)      podjęcia próby znalezienia rozwiązania kompromisowego, a w przypadku braku kompromisu poinformowania Organu Prowadzącego  o zaistniałym konflikcie,

5)      wstrzymania  realizacji  uchwał  Rady Pedagogicznej,  jeżeli  stwierdził,  że   one niezgodne z prawem.

2.    Dyrektor umożliwia wymianę opinii i złożenie wniosków wszystkim organom będącym w konflikcie.

3.    W przypadku braku porozumienia strony po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktu, każdy z organów może zwrócić się do Organu Prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ V

Zadania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola

 

§ 20

 

1.    Zakresy obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy:

1)      wszyscy pracownicy zobowiązani wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

a)     przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

b)     przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

c)     przestrzegać  przepisów  oraz  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  także przepisów przeciwpożarowych,

d)     dbać o dobro dziecka,

e)     dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie,

f)      przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

2.    Wicedyrektor do spraw pedagogicznych Kujawsko-Pomorskiego Przedszkola Publicznego „Kacperek” w Bydgoszczy zobowiązany jest w szczególności do:

1)      Współkierowania bieżącą działalnością dydaktyczną Przedszkola,

2)      Sprawowania nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu m.in. poprzez:

a)      przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola,

b)      kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

c)      wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

-          diagnozę pracy przedszkola,

-          planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

-          prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

d)     opracowywanie rocznych planów nadzoru pedagogicznego oraz przedstawienie ich na zebraniu rady pedagogicznej,

e)      dokonywanie bieżących przeglądów sal,

f)       hospitowanie nauczycieli, wydawanie zaleceń pokontrolnych i pohospitacyjnych oraz egzekwowanie ich wykonania,

g)      kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej,

h)      zatwierdzanie miesięcznych planów pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej poszczególnych grup,

i)        przydzielanie  i rozliczanie nauczycieli z wykonania dodatkowych czynności,

j)        diagnozowanie i ocenianie poziomu pracy dydaktycznej i opiekuńczej,

k)      prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

l)        organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

m)    opracowanie wspólnie z  radą pedagogiczną ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem  zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

3)      dopuszczenia zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

4)      sprawowania nadzoru nad pełną realizacją przez nauczycieli programów dopuszczonych do realizacji,

5)      obserwowania zajęć i innych form pracy prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów celem systematycznego doskonalenia ich pracy,

6)      przedkładania dyrektorowi przedszkola comiesięcznie sprawozdań i wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

7)      sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju,

8)      współdecydowania o organizacji zajęć dodatkowych,

9)      wnioskowanie o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym, w tym w szczególności w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości,

10)  wnioskowanie do dyrektora przedszkola o zatwierdzenie terminów i porządków obrad rad pedagogicznych,

11)  nadzorowanie i koordynowanie prac rady pedagogicznej w zakresie spraw związanych z nadzorem pedagogicznym i realizacją przez Przedszkole funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcenia,

12)  opracowywanie projektu wspólnie z Radą Pedagogiczną programu rozwoju placówki,

13)  przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wyników i wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola, 

14)  przedkładanie dyrektorowi do zatwierdzenia oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

15)  wnioskowanie do Dyrektora o zatwierdzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,  w tym m. in. ustalenia opiekunów stażu, planów rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu przez nauczyciela, składów komisji kwalifikacyjnych,

16)  przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola,

17)  organizowania zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli, zapewniając ciągłość realizacji programu nauczania i wychowania,

18)  reprezentowania placówki na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora,

19)  wykonywania prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie zlecanych przez Dyrektora,

20)  współpracy z rodzicami, Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

21)  omawiania warunków i potrzeb Przedszkola w zakresie bezpieczeństwa i higieny, ustalanie kierunków postępowania  w dziedzinie zapobiegania wypadkom,

22)  przeprowadzania naboru,

23)  udziału w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych poprzez świadczenie fachowej pomocy merytorycznej,

24)  sprawowanie nadzoru nad odbywającymi praktyki studenckie bądź wolontariat,

25)  znajomości oraz przestrzegania przepisów normujących problematykę objętą zakresem czynności oraz stałego poszerzania wiedzy merytorycznej w tym zakresie,

26)  dbanie o dobro przedszkola i ochronę jego mienia,

27)  dbanie o dobry wizerunek przedszkola w środowisku,

28)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

29)  wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

30)  przekazywanie dokumentów do archiwum.

3.    Do zadań wicedyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych Kujawsko-Pomorskiego Przedszkola Publicznego „Kacperek” w Bydgoszczy należy w szczególności:

1)      nadzorowania bieżącej działalności finansowej Przedszkola,

2)      reprezentowania placówki w przypadku nieobecności Dyrektora w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych,

3)      opracowania planów ekonomiczno-finansowych Przedszkola,

4)      udziału w przygotowywaniu strategii rozwoju Przedszkola,

5)      przygotowania propozycji wysokości opłat oraz stawki żywieniowej,

6)      udziału w przygotowaniu projektu Arkusza Organizacyjnego Przedszkola

7)      opracowywania planów oraz nadzorowania zakupów i zaopatrzenia dla Przedszkola (m.in. wyposażenia, środków czystości, artykułów spożywczych),

8)      zgłaszania rozwiązań w zakresie optymalizowania struktury kosztów i wydatków,

9)      kontrolowania rzeczywistych wyników ekonomicznych przedszkola i porównywania ich z wytyczonymi celami i założeniami

10)  odpowiedzialności za funkcjonowanie wewnętrznej kontroli finansowej,

11)  naliczania i ewidencjowania opłat z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez Przedszkole oraz korzystania z wyżywienia w Przedszkolu,

12)  koordynowania działań związanych z promocją Przedszkola,

13)  proponowania decyzji finansowych oraz innych decyzji związanych z bieżącą działalnością Przedszkola,

14)  wnioskowania do Dyrektora Przedszkola w zakresie zawierania i rozwiązywania umów oraz udzielania nagród i kar pracownikom obsługi,

15)  dbania o zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi,

16)  wnioskowania w zakresie wykonywania remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

17)  wykonywania prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie zlecanych przez Dyrektora,

18)  współpracy z rodzicami, Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

19)  omawiania warunków i potrzeb Przedszkola w zakresie bezpieczeństwa i higieny, ustalanie kierunków postępowania  w dziedzinie zapobiegania wypadkom,

20)  udziału w rozwiązywaniu bieżących problemów poprzez świadczenie fachowej pomocy merytorycznej,

21)  znajomości oraz przestrzegania przepisów normujących problematykę objętą zakresem czynności oraz stałego poszerzania wiedzy merytorycznej w tym zakresie,

22)  dbanie o dobro przedszkola i ochronę jego mienia,

23)  dbanie o dobry wizerunek przedszkola w środowisku,

24)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

25)  wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

26)  przekazywanie dokumentów do archiwum.

4.    Nauczyciel.

I.          Zadania Nauczyciela:

1)   nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, a w szczególności:

a)    respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka wobec każdego dziecka bez jakiejkolwiek dyskryminacji,

b)   tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć dzieci zasad warunkujących jego bezpieczeństwo,

c)    wychowywać dzieci w duchu tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej, poszanowania pracy i wytworów pracy,

d)   organizować współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań  wychowawczych poprzez :

-   zebrania grupowe,

-   zajęcia otwarte,

-   zebrania ogólne,

-   konsultacje indywidualne,

-   organizowanie uroczystości dla dzieci, rodziców, członków rodzin.

e)    organizować i prowadzić proces opiekuńczo- wychowawczo- kształcący w oparciu o podstawę programową określoną przez MEN,

f)    korzystać w realizacji procesu opiekuńczo- wychowawczo- kształcącego, z koncepcji innowacyjnych i eksperymentalnych oraz z dorobku naukowego pedagogów przeszłości z ukierunkowaniem na:

-   rozwijanie osobowości dziecka, jego talentów, zdolności umysłowych i fizycznych,

-   rozwijanie szacunku dla praw człowieka i jego swobód,

-   rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka,

-   przygotowanie dziecka  do  odpowiedzialnego  życia  w  wolnym  społeczeństwie, w duchu tolerancji i zrozumienia pokoju, równowartości płci oraz przyjaźni między narodami,

-   rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego,

g)   współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną by wspomagać rozwój dziecka,

h)   Prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z przepisami. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić dla swojego oddziału dziennik zajęć Przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy opiekuńczo - wychowawczo- kształcącej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego, odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza się podpisem,

i)     nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

j)     dążyć do rozwoju własnej osobowości przez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, poprzez uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia nauczyciel,

k)   efektywnie wykorzystywać czas pracy z dziećmi,

l)     przestrzegać tajemnicy służbowej,

m) dbać o dobre imię wykonywanego zawodu i Przedszkola poprzez nienaganną postawę etyczno- moralną.

n)   tworzyć lub współtworzyć narzędzia badawcze będące miernikiem pracy własnej i pracy Przedszkola,

o)   wykonywać czynności dodatkowe wynikające z zadań statutowych i związane z przygotowaniem się do zajęć z dziećmi,

p)   realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

q)   organizowania pracy opiekuńczo - wychowawczo- kształcącej na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego (Przedszkole może realizować także programy własne po uzyskaniu pozytywnej opinii mianowanego nauczyciela Przedszkola, posiadającego wyższe wykształcenie. Program przygotowany przez nauczyciela do użytku w danym Przedszkolu dopuszcza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej),

r)     sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez Dyrektora Przedszkola lub osobę upoważnioną do dokonania sprostowania,

s)    praca opiekuńczo wychowawczo- kształcąca w przedszkolu prowadzona jest w sposób planowy,

t)     przed rozpoczęciem roku szkolnego rada pedagogiczna podejmuje decyzję o sposobie i formie planowania pracy placówki i oddziałów,

u)   planowanie  pracy  opiekuńczo   wychowawczo-  kształcącej  w  oddziale  odbywa  się z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, potwierdzonego przeprowadzoną obserwacją,

v)   sposób prowadzenia obserwacji i jej dokumentowania na każdy rok szkolny określa Rada Pedagogiczna,

w) nauczyciel przedszkola prowadzi pracę opiekuńczo wychowawczo - kształcącą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wynik tej pracy,

x)  szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

II.       Obowiązki Nauczyciela

1)      systematyczna realizacja podstawy programowej, realizacja programów opieki, wychowania, nauczania i opieki w przydzielonych nauczycielowi grupach, według jego najlepszej  wiedzy    woli,    także   realizacja   zadań   organizacyjnych wyznaczonych w dokumentach prawnych Przedszkola,

2)      zapewnienie powierzonym dzieciom pełnego bezpieczeństwa na zajęciach w Przedszkolu oraz organizowanych poza Przedszkolem, do zadań nauczyciela w tym zakresie należy:

a)    systematyczne kontrolowanie sali przedszkolnej oraz miejsc, w których planowane jest odbycie zajęć,

b)   planowanie i realizowanie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie   obowiązującymi   przepisami    zasadami bezpieczeństwa   przyjętymi w Przedszkolu,

c)    bezwzględne przestrzeganie zasady zapewniania opieki pedagogicznej przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu,

3)      zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku  poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko  nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

a)      rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomóc osiąganiu tej gotowości , odpowiednio do potrzeb,

b)     nauczycielowi przedszkola, który jest zobowiązany do opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka i realizacji programu w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,

c)      pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku konieczności pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

4)      prowadzenie dokumentacji  pedagogicznej (w tym dzienników oraz planów) zgodnie z wymogami Dyrektora i ustaleniami przyjętymi przez Radę Pedagogiczną na pierwszym posiedzeniu rozpoczynającym nowy rok szkolny

5)      współdziałanie z rodzicami, w tym bieżące informowanie rodziców o uzyskiwanych przez dziecko postępach i ewentualnych problemach,

6)      wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez:

a)      przeprowadzenie diagnozy dziecka z wykorzystaniem zatwierdzonych przez Dyrektora narzędzi diagnostycznych i zestawienie wyników diagnozy (według ustalonych terminów),

b)     prowadzenie rozmów z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka -wyjaśnienie im potrzeby wczesnego wspomagania i potrzeby przeprowadzenia badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pomoc rodzicom w nawiązaniu  kontaktu ze specjalistami,

c)      podjęcie decyzji w oparciu o przeprowadzoną diagnozę w Przedszkolu oraz wskazówki specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej o formach pomocy dziecku, uzgodnienie z rodzicami kierunku i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

d)     opracowanie i systematyczne realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynacji działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,

e)      zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka,

7)      współpraca ze specjalistami świadczącym kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, specjalistyczną oraz opiekę zdrowotną,

8)      organizowanie współpracy z rodzicami w celu optymalizacji działań opiekuńczo- wychowawczo- kształcących poprzez:

a)      współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania, nauczania i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,

b)     ustalenie  rodzicami  wspólnego  kontraktu  dotyczącego  wychowania, kształcenia i opieki,

c)      systematyczne przekazywanie rodzicom informacji o dziecku, jego ewentualnych trudnościach edukacyjnych i zdolnościach,

d)     stymulowanie rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka,

e)      wdrażanie nowoczesnych zasad prowadzenia spotkań zbiorowych,

f)      wspólne rozwiązywanie problemów indywidualnych i grupowych,

g)     zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w proponowanych formach pracy Przedszkola,

h)     uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka na życzenie rodziców (edukacyjnych, żywieniowych, i innych),

i)       systematyczne aktualizowanie gazetek dla rodziców,

j)       w kontaktach z rodzicami wykazywanie takich cech, jak: życzliwość, takt i kultura osobista, zrozumienie oraz otwartość na problemy dzieci i rodziców,

9)      monitorowanie realizacji przez dzieci 6-letnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poprzez:

a)    dokonanie wpisu danych dziecka do dziennika zajęć (imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów oraz adres ich zamieszkania oraz telefony kontaktowe),

b)    odnotowywanie obecności dziecka w dzienniku zajęć i systematyczne i systematyczne kontrolowanie spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego,

c)    w przypadku nieusprawiedliwionej  nieobecności dziecka  sześcioletniego w przedszkolu trwającej dłużej niż 10 dni i zaistniałych trudnościach w wyjaśnieniu przyczyny  tej  nieobecności powiadamianie o tym fakcie Dyrektora,

d)   wykorzystywanie estetycznych pomocy dydaktycznych stymulujących rozwój dziecka,

10)  dbanie o poprawność metodyczną i merytoryczną prowadzonych zajęć oraz przygotowanie i przeprowadzanie zajęć z dziećmi podlegających obserwacji,

11)  nauczanie połączone z  wychowaniem dzieci w poszanowaniu  norm moralnych,

12)  umożliwianie przeżywania i rozumienia podstawowych wartości ludzkich, wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci,

13)  umożliwianie dzieciom samodzielnego działania i samooceny, udzielani dzieciom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń,

14)  rozwijanie u dzieci zdolności i zainteresowań,

15)  respektowanie praw dziecka,

16)  systematyczne aktualizowanie gazetek ściennych i wystroju sali zgodnie z realizowaną tematyką oraz organizowanie przestrzeni edukacyjnej w salach mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka i koncepcję pedagogiczną Przedszkola,

17)  stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach oraz innych działań samodoskonalących,

18)  rozumienie wagi współdziałania i konieczności tworzenia wspólnej płaszczyzny porozumienia i współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu edukacji w placówce.

III.    Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

1)      bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci w Przedszkolu i na zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza placówką oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie,

2)      jakość świadczonej edukacji oraz poziom wyników wychowania i nauczania powierzonych im dzieci,

3)      efektywność współpracy Przedszkola z rodzicami i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka,

4)      powierzone nauczycielowi pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.

IV.    Odpowiedzialność nauczyciela:

1)      służbowo i finansowo za braki wynikłe z niedbałości w zabezpieczeniu sprzętu,  środków dydaktycznych przydzielonych przez Dyrektora Przedszkola,

2)      dyscyplinarnie za skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci w czasie swojej pracy,

3)      za powierzoną salę zajęć w zakresie utrzymania gotowości funkcjonalnej, zapewniającej bezpieczeństwo, ład, estetykę wystroju, przy współpracy z wyznaczonym pracownikiem obsługi,

4)      za znajomość i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych .

V.       Dyscyplina pracy nauczycieli:

1)      usprawiedliwia spóźnienia lub nieobecność w pracy w tym samym dniu,

2)      wyjście w czasie pracy uzgadnia z Dyrektorem, wpisując w zeszyt wyjść,

3)      nie przyjmuje prywatnych wizyt w placówce,

4)      nie korzysta z telefonów komórkowych w obecności dzieci,

5)      zabezpiecza dane osobowe dzieci i pracowników według zaleceń Dyrektora,

6)      wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora, wynikające z aktualnych potrzeb placówki.

VI.    Zakres dodatkowych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy grupy:

1)      oznaczenie indywidualnych miejsc dla dzieci w szatni, łazience i w sali,

2)      dbanie o estetykę sali z uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa,

3)      prowadzenie frekwencji dzieci według przyjętych w Przedszkolu zasad i comiesięczne jej uzgadnianie z intendentem,

4)      organizowanie w wyznaczonych terminach spotkań i uroczystości dla rodziców,

5)      prowadzenie dokumentacji współpracy z rodzicami (w tym upoważnienia do odbioru dzieci, protokoły zebrań, listy obecności na zebraniach, scenariusze zajęć i uroczystości, prelekcje itp.),

6)      współdziałanie z rodzicami w sprawie wychowania, nauczania oraz wspierania rozwoju dziecka (pozyskiwanie i bieżące przekazywanie rzetelnych informacji z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych),

7)      współdziałanie z Dyrektorem oraz specjalistami w zakresie udzielania dziecku i jego rodzinie pomocy w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem,

8)      w celu realizacji zadań opiekuńczo wychowawczo kształcących nauczyciel wykonuje inne polecenia Dyrektora związane z organizacją pracy w Przedszkolu.

 

VII. Nauczyciele mają prawo do:

1)      opracowania i realizacji innowacji pedagogicznych, które wymagają akceptacji Dyrektora Przedszkola, a także pozytywnego zaopiniowania przez rodziców,

2)      decydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego zgodnie z ustalonymi kryteriami doboru programu w korelacji z koncepcją pedagogiczną Przedszkola,

3)      decydowania o wyborze, środków dydaktycznych i metod wychowania i kształcenia dzieci, mając na uwadze koncepcję pedagogiczną Przedszkola,

4)      korzystania z pomocy  Dyrektora  i wicedyrektora w zakresie realizacji zadań  opiekuńczo-wychowawczo kształcących z dziećmi,

5)      zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego,

6)      uczestnictwa w przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli i innych formach samokształcenia nauczycieli,

7)      korzystania  z  biblioteki  dla  nauczycieli  oraz  podejmowania  inicjatyw  w   zakresie wzbogacania dostępnego księgozbioru,

8)      rzetelnej i obiektywnej oceny swojej pracy,

9)      współdecydowania w sprawach Przedszkola w ramach kompetencji

10)  godnego traktowania przez Dyrektora, władze, rodziców.

5.    Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1)      prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,

3)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,

4)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,

6)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

8)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.    Do zadań pedagoga specjalnego zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności:

1)       współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków,

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

2)      współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom;

5)      współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu;

6)      przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego.

7.    Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2)      prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8.    Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

2)      prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,

4)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9.    Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1)      wykonywanie prac porządkowych:

a)    sprzątanie zabawek i pomocy dydaktycznych,

b)    sprzątanie sali po zajęciach dydaktycznych,

c)    zmiana fartuchów,

2)      organizacja posiłków i wypoczynku dla dzieci:

a)    estetyczne podawanie posiłków,

b)    pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

c)    rozkładanie i składanie leżaków,

3)      opieka nad dziećmi:

a)    udział w zajęciach dydaktycznych, pomoc w ich organizacji,

b)  pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed gimnastyką, leżakowaniem, wyjściem na dwór,

4)      opieka w czasie spacerów i wycieczek:

a)    pomoc przy myciu rak, zębów i korzystaniu z toalety,

b)   udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

c)    udział w dekorowaniu sali,

d)   udział w uroczystościach dla dzieci i rodziców,

e)    pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,

5)      przestrzeganie BHP, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

6)      w zakresie gospodarki materiałowej:

1)   umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

2)   dbałość o powierzony sprzęt, rośliny i zwierzęta,

3)   zabezpieczenie przed kradzieżą powierzonych sprzętów,

4)   drobna naprawa zabawek,

5)   odpowiedzialność materialna za powierzone sprzęty, pomoce dydaktyczne.

10.              Kucharka.

     I.     Do obowiązków kucharki należy:

1)      uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków,

2)      pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczanie ich przed użyciem,

3)      przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni nadzór nad jej wykonaniem,

4)      przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i  ppoż,

5)      natychmiastowe zgłaszanie samodzielnemu referentowi ds. wyżywienia powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub   życia,

6)      dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków ( śniadanie, drugie śniadanie, obiad) i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,

7)      uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni,

  II.     Kucharka ponosi odpowiedzialność za:

1)      ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanie posiłków,

2)      racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu,

3)      właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia,

4)      oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem,

5)      zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością,

6)      przygotowywanie i przechowywanie  próbek  pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz  odzieży ochronnej,

7) wykonywanie innych poleceń Dyrektora,

8)      prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.

11.              Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

1)      obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie),

2)      rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych,

3)      przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi,

4)      pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,

5)      utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy,

6)      mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego,

7)      sprzątanie magazynu żywności, kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek,

8)      doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności,

9)      pomoc w zaopatrywaniu Przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.

10)  odpowiedzialność materialna z naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,

11)  Wykonywanie innych poleceń Dyrektora,

12.              Woźna.

     Do obowiązków woźnej należy:

1)      współpraca z nauczycielką przydzielonej grupy,

2)      codzienne sprzątanie:

a)    zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów,

b)    mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,

c)    sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

d)   zmywanie, pastowanie podłóg w miarę potrzeby - raz w tygodniu,

3)      sprzątanie jeden raz w miesiącu:

a)    generalne porządki - mycie drzwi, lamperii, parapetów, glazury,

b)    mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,

c)    mycie zabawek, sprzętów, mebli itp.

4)      sprzątanie jeden raz na trzy miesiące:

a)    trzepanie dywanów,

b)    mycie okien,

5)      organizacja posiłków:

a)    przynoszenie naczyń do sali nie wcześnie niż pół godziny przed posiłkiem,

b)    rozdawanie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni,

c)    estetyczne podawanie posiłków,

d)   przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków,

e)    pomoc przy karmieniu dzieci.

6)      opieka nad dziećmi:

a)    pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na świeże powietrze,

b)    pomoc nauczycielce w opiece nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek,

c)    pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, czynnościach higienicznych,

d)   udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

e)    udział w dekorowaniu sali,

f)     sprzątanie po uroczystościach przedszkolnych,

g)    pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,

7)      przestrzeganie zasad BHP:

a)    czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

b)         odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych

c)    pobranych do utrzymania czystości,

d)   zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

e)    wykorzystywanie sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi,

8)      w zakresie gospodarki materiałowej:

a)    kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości sprzętów, pomocy, znajomości stanu pobrania sprzętu itp.,

b)    umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

c)    zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w Przedszkolu,

d)   dbałość o powierzony sprzęt, rośliny i zwierzęta,

e)    odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania,

9)      woźna zobowiązana jest w szczególności do:

a)    miłego i serdecznego stosunku do dzieci,

b)    nieudzielania rodzicom informacji na temat dzieci,

c)    dbałości o estetyczny wygląd własny oraz dzieci,

d)   wykonywania badań profilaktycznych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e)    pełnienia dyżurów w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przebywającym w tym pomieszczeniu,

f)     dbania o czystość i porządek w salach, na placu zabaw oraz w otoczeniu Przedszkola.

 

§ 21

 

1.    Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia sp. z o.o. jako organ prowadzący zabezpiecza potrzeby Przedszkola w zakresie:

1)        obsługi administracyjnej, kadrowej, finansowej, księgowej i organizacyjnej Przedszkola,

2)        wykonywania remontów obiektów szkolnych.

3)        wyposażania szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów.

2.    W ramach obsługi kadrowej i organizacyjno-administracyjnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia sp. z o.o.  prowadzi przede wszystkim:

1)        sprawy kadrowe kadry kierowniczej i pozostałych pracowników - ruch kadrowy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych,

2)        sprawozdawczość,

3)        przygotowanie dokumentów związanych z naliczeniem kapitałów początkowych pracowników,

4)        przygotowanie kompletu dokumentów pracowników odchodzących na emerytury lub renty,

5)        archiwum kadrowe pracowników Przedszkola.

3.    W ramach obsługi  finansowo-księgowej wykonywane są następujące działania:

1)        dokonuje analizy planów finansowych obsługiwanych placówek w zakresie ich zgodności z projektami organizacyjnymi,

2)        prowadzi księgowość analityczną i syntetyczną,

3)        prowadzi obsługę bankową i kasową wszystkich dyspozycji z obsługiwanych placówek,

4)        ewidencjonuje składniki majątkowe placówek,

5)        prowadzi obsługę rachunku dochodów własnych placówek, w tym żywienia w świetlicach szkolnych i przedszkolach,

6)        rozliczanie PFRON,

7)        prowadzi obsługę finansowo-księgową zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla czynnych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz dla nauczycieli emerytowanych,

8)        sporządza listy płatnicze,

9)        wydawanie zaświadczeń,

10)    kompletuje dokumentację do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń należnych pracownikom,

11)    archiwizuje dokumentację finansowo-księgową, płacową i zasiłkową,

12)    sprawozdawczość finansową,

4.    W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, technicznych i remontowych:

1)        przeprowadza przeglądy techniczne obiektów,

2)        przygotowuje propozycje planu remontów w placówkach oświatowych,

3)        zleca wykonanie remontów i napraw.

 

§ 22

 

1.    W Przedszkolu za zgodą Organu Prowadzącego mogą być utworzone inne stanowiska, nie wymienione w Statucie Przedszkola, w tym również kierownicze.

2.    Kompetencje i obowiązki dla nowych stanowisk określa Organ Prowadzący w przydzielonym  zakresie czynności.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola

 

§ 23

 

1.    Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola:

1)      rekrutacja odbywa się w terminie określonym przez Miasto Bydgoszcz,

2)      nabór odbywa się drogą elektroniczną,

3)      rekrutacja odbywa się według określonych kryteriów określonych odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ VII

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

 

§ 24

 

1. Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania swoich opinii,

2) współuczestniczenia w podnoszeniu jakości pracy przedszkola,

3) rzetelnej informacji o dziecku,

4) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dzieckiem,

5) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę pedagogiczną.

6) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

7) zorganizowanej pomocy psychologiczno- pedagogiczną i innej specjalistycznej.

2. W przypadku posługiwania się w przedszkolu dziennikiem elektronicznym staje się on programem do wymiany informacji pomiędzy pracownikami przedszkola a rodzicami dzieci.

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

4. Rodzice dziecka podlegającego rocznemu obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani także do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

5. Informację o stwierdzonych w przedszkolu podejrzeniach o stosowaniu w domu rodzinnym przemocy wobec dziecka Dyrektor przekazuje odpowiednim instytucjom zewnętrznym.

 

§ 25

 

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,

8) zdrowego jedzenia.

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

5. W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli lub pracowników     niepedagogicznych przedszkola rodzice mogą złożyć, w formie pisemnej z uzasadnieniem, skargę do Dyrektora przedszkola. Dyrektor rozpatruje skargę w terminie do 14 dni i informuje pisemnie skarżących o rozstrzygnięciu.

 

§ 26

 

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków:

1)      na podstawie pisemnej rezygnacji rodziców lub prawnych opiekunów,

2)      nie dokonywania opłat za korzystanie dziecka z przedszkola, za dwa miesiące, mimo pisemnych i telefonicznych wezwań do zapłaty zobowiązań,

3)      braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

4)      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadku stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

2.    Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem i/lub wicedyrektorem ds. pedagogicznych.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 27

 

1.    Działalność przedszkola finansowana jest przez:

1)      dotacje z budżetu gminy,

2)      rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin, przeznaczonych na realizację podstawy programowej,

3)      inne dotacje, darowizny oraz dowolne datki rodziców.

2.    Organ Prowadzący dysponuje środkami finansowymi Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

3.    Dzieci uczęszczające do przedszkola spoza terenu miasta Bydgoszczy zobowiązane są do opłacenia dodatkowej opłaty, równej wysokości dotacji z budżetu gminy, określonej przez organ prowadzący, płaconej dla każdego dziecka korzystającego z pobytu w Przedszkolu. Dodatkowa opłata jest wnoszona przez gminę na terenie której zamieszkuje dziecko, o ile wyrazi na to pisemną zgodę.

 

§ 28

 

1.    Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowych wolnych od pracy oraz przerwy w okresie ferii szkolnych (letnich ), którą ustala organ  prowadzący na wniosek Dyrektora.

3.    Przedszkole w zależności od projektu organizacyjnego może być czynne 11 godzin dziennie od 6.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku.

 

§ 29

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

 

§ 30

 

Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności przedszkolnej.

 

§ 31

 

1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady gospodarki finansowej określa Organ Prowadzący Przedszkole, w formie odrębnych zarządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 32


Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

 

§ 33

 

Organ Prowadzący  może  zlikwidować Przedszkole z końcem roku szkolnego. W takim przypadku jest on zobowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, jednostkę samorządu terytorialnego, która dokonała wpisu do ewidencji oraz gminę, na terenie której jest położona placówka.

 

§ 34

 

Zmiany w niniejszym Statucie wymagają formy pisemnej i mogą być dokonane jedynie przez Organ Prowadzący z własnej inicjatywy, na wniosek organów Przedszkola lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 35

 

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem  28 sierpnia 2023 r.