Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Koncepcja pracy przedszkola „Kacperek”

Mocne strony Przedszkola

 • Przedszkole nasze jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesów.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska i współpracuje z rodzicami.
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego i ruchowego.
 • Nad rozwojem dzieci czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania i nauczania.
 • Dzieci korzystają z różnorodnych, dobrze dobranych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • Zapewnia opiekę, wychowanie i kształcenie
 • Tworzy bezpieczne, przyjazne, dostosowane do potrzeb warunki
 • Wspiera działania wychowawcze rodziny
 • Promuje aktywność twórczą, rozwija uzdolnienia i zainteresowania
 • Zapewnia możliwość wspólnej zabawy
 • Wspomaga rozwój i edukację
 • Umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej

Wizja przedszkola

Przedszkole nasze zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności, uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspokaja naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 • Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
 • Dzięki dużej ofercie zajęć dodatkowych i zajęć indywidualnych w grupach, dzieci rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania.
 • Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współpracują ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Nasz wychowanek – absolwent jest:

 • Twórczy i aktywny w działaniu,
 • Ciekawy świata,
 • Wykazuje postawę badawczą,
 • Umie podejmować nowe zadania i doprowadzać je do końca,
 • Radosny, otwarty na innych,
 • Rozwija swoje talenty,
 • Potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów i radzić sobie z trudnościami,
 • Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie, szkolnym,
 • Szanuje i kocha swoja małą ojczyznę, swój kraj i czuje się Europejczykiem.

Cele ukierunkowane na poszczególne grupy osób- dzieci, rodzice, nauczyciele.

Dziecko

Rodzice

Nauczyciele

Poznaje swoje prawa i obowiązki, przejawia postawy tolerancji.

Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

Aktywnie realizują zadania opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne i inne zadania statutowe przedszkola

Czuje się bezpiecznie i jest ufne w stosunku do nauczycieli i pracowników obsługi

Uzyskują pomoc specjalistów.

Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym i regionalnym.

Ma szanse zaprezentowania swoich mocnych stron i talentu poprzez
uczestnictwo w konkursach,
festiwalach i przeglądach

Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola.

Realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki.

Buduje pozytywny obraz samego siebie.

Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

Współdecydują w organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

Tworzą i realizują programy dostosowane do możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.

Rozwija się twórczo, jest samodzielne , aktywnie bierze udział w życiu
przedszkola

Uzyskują porady i wskazówki od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

Monitorują efektywność własnej pracy.

Osiąga wielostronny rozwój, a tym samym jest dobrze przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podnoszą swoją świadomość edukacyjną dzięki różnym formom pedagogizacji prowadzonych przez nauczycielki grup w przedszkolu

Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.