Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Przedszkola Publicznego „Kacperek” w Bydgoszczy

Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Przedszkola Publicznego „Kacperek” w Bydgoszczy

  

ROZDZIAŁ I

Cele przedszkola

 § 1

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli:

1)        Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)        Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)        Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności  korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)        Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)        Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)        Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)        Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)        Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)        Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11)    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12)    Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13)    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14)    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15)    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16)    Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2.    Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1)        dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2)        dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości

 

ROZDZIAŁ II

Organizacja pracy Przedszkola

   

§ 2

 

1.      Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.      Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci      zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

4.      Liczba oddziałów zgodna jest z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez  Organ Prowadzący Przedszkole.

5.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

6.      Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o

podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Przedszkola

program wychowania przedszkolnego.

7.      Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

8.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

9.      Praca opiekuńczo-wychowawczo–kształcąca opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 24 lutego 2017 r. poz. 356 ze zm.).

10.  Nauczyciele w pracy pedagogicznej korzystają z programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora na wniosek nauczyciela (nauczycieli) lub opracowują własne programy autorskie oparte na podstawie programowej. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. W jednej grupie wiekowej może być realizowany jeden program wychowania przedszkolnego. W ciągu  roku szkolnego realizowany  program nie może być zmieniany.

11.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu poprzez ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy oraz spacery.

12.  W czasie ferii szkolnych letnich Przedszkole może ograniczyć liczbę oddziałów.

13.  Podczas pracy Przedszkola w okresie feryjnym letnim dopuszcza się możliwość pełnienia  przez    przedszkole  dyżuru  dla  dzieci  z  innych przedszkoli  publicznych i niepublicznych.

14.  Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane na prowadzenie prac: modernizacyjnych, remontowych oraz na prace porządkowo- gospodarcze.

 

§ 3

1.    Zgodnie z założeniami zawartymi w podstawy programowej, nie przewiduje się zaleceń odnośnie proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu. Zatem ostatecznie decyduję o tym nauczyciel.

2.    Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

3.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

4.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,  powinien  być  dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i  wynosić:

1)        z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,

2)        z dziećmi w wieku 5–6 lat około 30 minut.

5.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu mogą być prowadzona nauka religii.

 

ROZDZIAŁ III

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

§ 4

1.      Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych  opiekunów) lub osobę dorosłą, upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) i biorącą prawną odpowiedzialność za jego życie i zdrowie. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

2.      Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) powinni przygotować je w  szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie wprowadzić dziecko do sali zajęć i przekazać pod opiekę znajdującemu się tam nauczycielowi. Od momentu przekazania, odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel. Rodzic (prawny opiekun), przejmuje ponownie prawną opiekę (odpowiada za bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola) nad dzieckiem, w momencie przywitania się z dzieckiem, 

3.      Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio z sali zajęć lub ogrodu przedszkolnego. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko ma obowiązek tego faktu zgłosić nauczycielowi odpowiedzialnemu za dziecko.

4.      Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach określonych w umowie zawartej między  Dyrektorem a rodzicami ( prawnymi opiekunami).

5.      Ze względów organizacyjnych i konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków,  wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej  osobiście bądź telefonicznie.

6.      W przypadku nie odebrania dziecka w ustalonych godzinach odbioru z Przedszkola:

a.       nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie zapewniając jednocześnie dziecku opiekę,

b.      w przypadku, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu telefonicznego lub pod wskazanym numerem nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów),  nauczyciel po upływie godziny powiadamia Komendę Miejską Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

7.      W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest Przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z  Przedszkola.

8.      Rodzice (prawni opiekunowie) składają w umowie o świadczenie usług przez Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne „Kacperek” w Bydgoszczy oświadczenia, w których upoważniają osoby mogące w ich zastępstwie odebrać dziecko z Przedszkola.

9.      Nauczyciele otrzymują oświadczenia o osobach uprawnionych do odbierania dziecka z Przedszkola na początku roku szkolnego. Nauczyciele mają obowiązek przechowywania oświadczeń w dokumentacji oraz wydawania dzieci z Przedszkola tylko osobom upoważnionym przez rodziców  (prawnych opiekunów).

10.  Nauczyciele upoważnieni są do przekazywania informacji rodzicom (prawnym   opiekunom) o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci.

11.  Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie uprawnionej przez rodziców (prawnych opiekunów)do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko   będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

12.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przestrzegania godzin odbierania i  przyprowadzania dziecka do Przedszkola.

13.  Do odbioru dziecka z przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić wyłącznie osobę pełnoletnią.

14.  Życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące nieodbierania dziecka przez   jednego z rodziców, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Orzeczenie takie  jest skuteczne przez  czas jego obowiązywania.

15.  Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe.

  

ROZDZIAŁ IV

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola

 

 § 5

1. Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola:

    1) rekrutacja odbywa się w terminie określonym przez Miasto Bydgoszcz,

    2) nabór odbywa się drogą elektroniczną,

    3) rekrutacja odbywa się według określonych kryteriów określonych odrębnymi przepisami:

  a) kryteria podstawowe:

  - wielodzietność rodziny kandydata,
  - niepełnosprawność kandydata,
  - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  - objęcie kandydata pieczą zastępczą,

  b) kryteria dodatkowe określone w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy

 

ROZDZIAŁ V

Rada Rodziców

 

§ 6

1.      Przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności w zakresie wychowania, opieki i nauczania- w celu wspierania wychowawczej roli rodziny.

2.      W Przedszkolu może działać Rada Rodziców. Przepisy art. 50-54 ustawy o systemie oświaty nie dotyczą Przedszkola zgodnie z art. 57 powołanej ustawy.

3.      Rada Rodziców, jeżeli jest powołana, pełni funkcję wspierającą, doradczą i opiniodawczą wobec Przedszkola w zakresie wypełniania jego zadań, w szczególności w zakresie organizowania sposobów i form współdziałania rodziców z Przedszkolem,

zmierzających do osiągnięcia spójności wychowania.

4.      Rada Rodziców może ustanowić regulamin swej działalności, ustalony we współpracy z Dyrektorem, zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

5.      W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

6.      Sposoby i tryb tworzenia Rady Rodziców proponuje Dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii nauczycieli i rodziców.

  

ROZDZIAŁ VI

Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 7

1.  Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

1)  akceptacji takim jakie są,

2)  spokoju i samotności, gdy tego potrzebują,

3)  indywidualnego procesu i tempa rozwoju,

4)  do nauki i możliwości zdobywania wiedzy,

5)  aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

6)  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

7)  zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

      8)  przebywania  wśród  osób  odpowiedzialnych  i  zaangażowanych,  do  których

      można się zwrócić w każdej sytuacji,

9)  badania i eksperymentowania,

10) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami

   bezpieczeństwa),

11) otoczenia  różnorodnego,  bogatego  w  bodźce  i  poddającego  się  procesom

   twórczym,

12) snu i odpoczynku, jeśli zmęczone,

13) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, regulowania własnych potrzeb,

14) zdrowego jedzenia.

2. W myśl Konwencji Praw Dziecka wychowanek ma prawo do:  

             1) Prawa i wolności osobistej,

                  2) Prawo do życia i rozwoju

3) Prawo do identyczności

4) Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania

                5) Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka

         dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym

                   6) Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć

           seksualnych i wszelkiego okrucieństwa

           7) Prawa socjalnego:

        a) Prawo do ochrony zdrowia

        b) Prawo do odpoczynku i czasu wolnego

            8) Prawa kulturalnego:

         a) Prawo do korzystania z dóbr kultury

          b)Prawo do informacji

     9) Prawo do znajomości swoich praw.

3.  Przedszkole respektując prawa dziecka, wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, zapewnia każdemu wychowankowi:

1)      właściwie zorganizowany proces opiekuńczo -wychowawczo- kształcący zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      szacunek dla wszystkich jego potrzeb, życzliwe i podmiotowe traktowanie,

3)      akceptację, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,

4)      ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

5)      zachowanie właściwych proporcji aktywności,

6)      odpoczynek i relaksację na miarę zdiagnozowanych potrzeb,

7)      systematyczny pobyt na świeżym powietrzu,

8)      poszanowanie godności osobistej,

9)      poszanowanie własności,

10)  partnerską rozmowę na każdy temat,

11)  akceptację jego osoby.

4.  Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem,

  nauczycielem oraz rodzicem i wyrażają się w:

1) przestrzegania zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej,

2) poszanowanie odrębności każdego członka grupy i placówki,

3) poszanowanie wytworów, prac innych,

3) poszanowania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

5) szanowania zabawek i sprzętu jako wspólnej własności,

6) przestrzegać ustalonych umów,

7) sprzątać po sobie zabawki i przybory,

8) uczestniczenie w pracach porządkowych i dyżurach,

9) pomaganie młodszym i słabszym kolegom,

10 przestrzeganie  wartości  uniwersalnych  takich  jak:  dobro,  prawda,  sprawiedliwość, 

  miłość, piękno.

 5.   Wychowankom w przedszkolu nie wolno:

1) stwarzać sytuacji niebezpiecznych takich jak: wychodzić samemu poza teren

   Przedszkola, wychodzić na teren i z sali bez pozwolenia dorosłych, skakać ze

      sprzętów do tego nie przeznaczonych itp.

2)   krzywdzić siebie i innych,

      3) przeszkadzać innym w pracy i zabawie,

4) niszczyć i zabierać cudzej własności.

   6.  Obowiązki dzieci w przedszkolu:

1)  przestrzegać ustalonych umów

    2)  sprzątać po sobie zabawki

    3)  szanować prawa innych

  

ROZDZIAŁ VII

                          Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

 

 

§ 8

1.   Rodzice mają prawo do:

      1) systematycznej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w   

          Przedszkolu,

      2) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

      3) włączania ich do kształtowania u dziecka określonych w podstawie programowej   

 

 

 wiadomości i umiejętności,

 

 

      4) informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,

         5) włączania ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na 

 

 

     jakie natrafiają,

         6) współdecydowania w niektórych sprawach Przedszkola, np. wspólnego organizowania  

 

 

               wydarzeń, w których biorą udział dzieci,

 

 

       7) stałych spotkań z nauczycielami dotyczących spraw organizacyjnych oraz opiekuńczo

 

 

            -wychowawczych,

 

 

       8) wyrażania swoich opinii o pracy Przedszkola.

 

 

       9) wspierania Przedszkola różnymi formami działalności.

2.    Obowiązkiem rodziców jest:

1) przyprowadzanie i odebranie dziecka z Przedszkola przez rodziców, opiekunów  lub

  upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba

   odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu,

2) upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres

 

 

  zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz serię i numer dowodu osobistego,

3) zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu,

4) systematyczne współdziałanie z Przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań 

  opiekuńczo- wychowawczo kształcących,

5) pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem grupowym dzieci w  

     wybranym przez nich towarzystwie ubezpieczeniowym w miesiącu wrześniu,

6) dokonywanie opłat za przedszkole w wyznaczonych terminach,

7) rodzice zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku

  otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu,

    do niezwłocznego odebrania dziecka.

3.   Współpraca z rodzicami

1)  Formy współdziałania z rodzicami:

a)    rozmowy indywidualne,

b)    zajęcia otwarte,

c)    zebrania z rodzicami,

d)    wspólne uroczystości i wyjazdy,

e)    dni otwarte Przedszkola,

2)    Zebrania ze wszystkimi rodzicami/prawnymi opiekunami organizowane w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 2 razy do roku,

3)  Zebrania grupowe i „drzwi otwarte” realizowane wg ustalonego harmonogramu, 4) Współpraca z rodzicami odbywa się w przyjaznej i partnerskiej atmosferze,

5)  Informacja dla rodziców powinna być:

a)    rzetelna i dokładna,

b)    napisana, przekazana językiem przystępnym,

c)    możliwie krótka,

d)    atrakcyjna edytorsko,

6)  Przekazując informacje rodzicom na spotkaniach zbiorowych nie wolno:

a)    dokonywać indywidualnych ocen dzieci,

b)    wymieniać nazwisk,

c)    podważać hierarchię wartości.