Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Przedszkola Publicznego „Kacperek” w Bydgoszczy

ROZDZIAŁ I
Cele przedszkola

 1. Przedszkole realizuje cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej
  wychowania przedszkolnego dla przedszkoli:

   

  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz w kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe,
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  6. troska o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla n innych,
  8. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  9. kształtowanie u dzieci poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej, oraz postawy patriotycznej,
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.
 2. W celu osiągnięcia celów wychowania przedszkolnego zawartych w podstawie programowej przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje i kształci w następujących obszarach:
  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
  3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
  4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
  8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
  9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
  10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
  11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
  12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
  14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
  15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

ROZDZIAŁ II
Organizacja pracy Przedszkola

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 4. Liczba oddziałów zgodna jest z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez Organ Prowadzący Przedszkole.
 5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 6. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Przedszkola program wychowania przedszkolnego.
 7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.
 8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 9. Pracę opiekuńczo- wychowawczo – kształcącą opiera się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r., Dz. U. z 2012r. poz.977 ze zm.).
 10. Nauczyciele w pracy pedagogicznej korzystają z programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora na wniosek nauczyciela (nauczycieli) lub opracowują własne programy autorskie oparte na podstawie programowej. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. W jednej grupie wiekowej może być realizowany jeden program wychowania przedszkolnego. W ciągu roku szkolnego realizowany program nie może być zmieniany.
 11. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu poprzez ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy oraz spacery.
 12. W czasie ferii szkolnych letnich Przedszkole może ograniczyć liczbę oddziałów.
 13. Podczas pracy Przedszkola w okresie feryjnym – letnim dopuszcza się możliwość pełnienia przez przedszkole dyżuru dla dzieci z innych przedszkoli publicznych i niepublicznych.
 14. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac: modernizacyjnych, remontowych oraz na prace porządkowo- gospodarcze.

ROZDZIAŁ III
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę dorosłą, upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) i biorącą prawną odpowiedzialność za jego życie i zdrowie. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 2. Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) powinni przygotować je w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie wprowadzić dziecko do sali zajęć i przekazać pod opiekę znajdującemu się tam nauczycielowi. Od momentu przekazania, odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel. Rodzic (prawny opiekun), przejmuje ponownie prawną opiekę (odpowiada za bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola) nad dzieckiem, w momencie przywitania się z dzieckiem,
 3. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio z sali zajęć lub ogrodu przedszkolnego. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko ma obowiązek tego faktu zgłosić nauczycielowi odpowiedzialnemu za dziecko.
 4. Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach określonych w umowie zawartej między Dyrektorem a rodzicami ( prawnymi opiekunami).
 5. Ze względów organizacyjnych i konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.
 6. W przypadku nie odebrania dziecka w ustalonych godzinach odbioru z Przedszkola:
  a. nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie zapewniając jednocześnie dziecku opiekę,
  b. w przypadku, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu telefonicznego lub pod wskazanym numerem nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel po upływie godziny powiadamia Komendę Miejską Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest Przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) składają w umowie o świadczenie usług przez Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne „Kacperek” w Bydgoszczy oświadczenia, w których upoważniają osoby mogące w ich zastępstwie odebrać dziecko z Przedszkola.
 9. Nauczyciele otrzymują oświadczenia o osobach uprawnionych do odbierania dziecka z Przedszkola na początku roku szkolnego. Nauczyciele mają obowiązek przechowywania oświadczeń w dokumentacji oraz wydawania dzieci z Przedszkola tylko osobom upoważnionym przez rodziców (prawnych opiekunów).
 10. Nauczyciele upoważnieni są do przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci.
 11. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie uprawnionej przez rodziców (prawnych opiekunów)do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 12. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przestrzegania godzin odbierania i przyprowadzania dziecka do Przedszkola.
 13. Do odbioru dziecka z przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić wyłącznie osobę pełnoletnią.
 14. Życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Orzeczenie takie jest skuteczne przez czas jego obowiązywania.
 15. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe.

ROZDZIAŁ IV
Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola

 1. Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola:
  1. rekrutacja odbywa się w terminie określonym przez Miasto Bydgoszcz,
  2. nabór odbywa się drogą elektroniczną,
  3. Przy rekrutacji są brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:
   • wielodzietność rodziny kandydata,
   • niepełnosprawność kandydata,
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą,

ROZDZIAŁ V
Rada Rodziców

 1. Przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności w zakresie wychowania, opieki i nauczania- w celu wspierania wychowawczej roli rodziny.
 2. W Przedszkolu może działać Rada Rodziców. Przepisy art. 50-54 ustawy o systemie oświaty nie dotyczą Przedszkola zgodnie z art. 57 powołanej ustawy.
 3. Rada Rodziców, jeżeli jest powołana, pełni funkcję wspierającą, doradczą i opiniodawczą wobec Przedszkola w zakresie wypełniania jego zadań, w szczególności w zakresie organizowania sposobów i form współdziałania rodziców z Przedszkolem,
  zmierzających do osiągnięcia spójności wychowania.
 4. Rada Rodziców może ustanowić regulamin swej działalności, ustalony we współpracy z Dyrektorem, zatwierdzony przez Organ Prowadzący.
 5. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 6. Sposoby i tryb tworzenia Rady Rodziców proponuje Dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii nauczycieli i rodziców.

ROZDZIAŁ VI
Prawa i obowiązki dzieci

 1. Wychowankowie przedszkola mają prawo do:
  1. akceptacji takim jakie są,
  2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebują,
  3. indywidualnego procesu i tempa rozwoju,
  4. do nauki i możliwości zdobywania wiedzy,
  5. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
  6. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
  7. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  8. przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić w każdej sytuacji,
  9. badania i eksperymentowania,
  10. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
  11. otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
  12. snu i odpoczynku, jeśli są zmęczone,
  13. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, regulowania własnych potrzeb,
  14. zdrowego jedzenia.
 2. W myśl Konwencji Praw Dziecka wychowanek ma prawo do:
  1) Prawa i wolności osobistej,
  2) Prawo do życia i rozwoju
  3) Prawo do identyczności
  4) Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania
  5) Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka
  dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym
  6) Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć
  seksualnych i wszelkiego okrucieństwa
  7) Prawa socjalnego:
  a) Prawo do ochrony zdrowia
  b) Prawo do odpoczynku i czasu wolnego
  8) Prawa kulturalnego:
  a) Prawo do korzystania z dóbr kultury
  b)Prawo do informacji
  9) Prawo do znajomości swoich praw.
 3. Przedszkole respektując prawa dziecka, wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, zapewnia każdemu wychowankowi:
  1. właściwie zorganizowany proces opiekuńczo -wychowawczo- kształcący zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. szacunek dla wszystkich jego potrzeb, życzliwe i podmiotowe traktowanie,
  3. akceptację, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,
  4. ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  5. zachowanie właściwych proporcji aktywności,
  6. odpoczynek i relaksację na miarę zdiagnozowanych potrzeb,
  7. systematyczny pobyt na świeżym powietrzu,
  8. poszanowanie godności osobistej,
  9. poszanowanie własności,
  10. partnerską rozmowę na każdy temat,
  11. akceptację jego osoby.
 4. Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem,
  nauczycielem oraz rodzicem i wyrażają się w:

   

  1. przestrzegania zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej,
  2. poszanowanie odrębności każdego członka grupy i placówki,
  3. poszanowanie wytworów, prac innych,
  4. poszanowania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
  5. szanowania zabawek i sprzętu jako wspólnej własności,
  6. przestrzegać ustalonych umów,
  7. sprzątać po sobie zabawki i przybory,
  8. uczestniczenie w pracach porządkowych i dyżurach,
  9. pomaganie młodszym i słabszym kolegom,
  10. przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość,
   miłość, piękno.
 5. Wychowankom w przedszkolu nie wolno:
  1. stwarzać sytuacji niebezpiecznych takich jak: wychodzić samemu poza teren Przedszkola, wychodzić na teren i z sali bez pozwolenia dorosłych, skakać ze sprzętów do tego nie przeznaczonych itp.
  2. krzywdzić siebie i innych,
  3. przeszkadzać innym w pracy i zabawie,
  4. niszczyć i zabierać cudzej własności.
 6. Obowiązki dzieci w przedszkolu:
  1. przestrzegać ustalonych umów
  2. sprzątać po sobie zabawki
  3. szanować prawa innych

ROZDZIAŁ VII
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. systematycznej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu,
  2. znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  3. włączania ich do kształtowania u dziecka określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności,
  4. informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,
  5. włączania ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
  6. współdecydowania w niektórych sprawach Przedszkola, np. wspólnego organizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
  7. stałych spotkań z nauczycielami dotyczących spraw organizacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych,
  8. wyrażania swoich opinii o pracy Przedszkola.
  9. wspierania Przedszkola różnymi formami działalności.
 2. Obowiązkiem rodziców jest:
  1. przyprowadzanie i odebranie dziecka z Przedszkola przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu,
  2. upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz serię i numer dowodu osobistego,
  3. zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu,
  4. systematyczne współdziałanie z Przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo- wychowawczo – kształcących,
  5. pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem grupowym dzieci w wybranym przez nich towarzystwie ubezpieczeniowym w miesiącu wrześniu,
  6. dokonywanie opłat za przedszkole w wyznaczonych terminach,
  7. rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, do niezwłocznego odebrania dziecka.
 3. Współpraca z rodzicami
  1. Formy współdziałania z rodzicami:
   • rozmowy indywidualne,
   • zajęcia otwarte,
   • zebrania z rodzicami,
   • wspólne uroczystości i wyjazdy,
   • dni otwarte Przedszkola,
  2. Zebrania ze wszystkimi rodzicami/prawnymi opiekunami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 2 razy do roku,
  3. Zebrania grupowe i „drzwi otwarte” realizowane są wg ustalonego harmonogramu, 4) Współpraca z rodzicami odbywa się w przyjaznej i partnerskiej atmosferze,
  4. Informacja dla rodziców powinna być:
   • rzetelna i dokładna,
   • napisana, przekazana językiem przystępnym,
   • możliwie krótka,
   • atrakcyjna edytorsko,
  5. Przekazując informacje rodzicom na spotkaniach zbiorowych nie wolno:
   • dokonywać indywidualnych ocen dzieci,
   • wymieniać nazwisk,
   • podważać hierarchię wartości.