Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu ,,Kacperek"

 

* ,,Kocham przedszkole”. Program wychowania przedszkolnego.                                                                                                         Autorki programu: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska Mieszek

 Program  wychowania przedszkolnego ,, Kocham przedszkole” jest ukierunkowany na  dziecko oraz jego aktualną i  najbliższą sferę rozwoju. Podkreśla również ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjując i stymulując szeroko pojęte procesy rozwojowe.

 

*,,Każdy przedszkolak wie jak zachować grzecznie się”. Program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola Kacperek

Autorki: E. Górska, E. Butowska 

Tworzeniu programu autorkom przyświecała sentencja R. Fulghuma ,,Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

 

*Program patriotyczny- Kacperek na tropie patriotyzmu

Autorki: A.Świgońska, P Malik

Głównym założeniem programu jest budzenie miłości do Ojczyzny, ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

 

*,, Kacperkowy kucharz wie jak zdrowo odżywiać się". Program edukacyjno -profilaktyczny przedszkola Kacperek

Autorka: E. Butowska

Program łączy treści edukacyjne z różnych obszarów Podstawy Programowej i uwzględnia treści wykraczające poza jej ramy. Działania ,, Kacperkowych Kucharzy” to dla przedszkolaka zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.

 

 grupowy

 

*Projekt edukacyjny ,Książka moim przyjacielem"

Autorki: E. Górska, E. Butowska

Wiek przedszkolny to czas w którym kształtują się nawyki, w tym również czytelnicze. Warto więc wykorzystać ów moment, tym bardziej że czytając dzieciom poszerzamy ich wiedzę o świecie, pobudzamy zainteresowania, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka i jego wyobraźnię. Książki rozszerzają świat jego uczuć i myśli.

 

 

*Projekt edukacyjny ,,Rok wypełniony kolorami"

Autorki: E. Górska, E. Butowska

Świat pełen kolorów- inspiruje dzieci do odkrywania tajemnic otaczającego świata, pobudza do działania, dostarcza bogactwa pozytywnych wrażeń, rozwija zmysły, wspomaga rozwój emocjonalny. Według projektu -wokół bogactwa barw w przyrodzie kolejnych miesięcy skoncentrowane są tematy zabaw i działań dzieci.

 

 

*Program ,,Myślę, działam, wnioskuję"

Autorki: E. Butowska, E. Górska

Inspiracją do stworzenia programu ,,Myślę, działam, wnioskuję" było motto S. Szumana: ,,Zdrowe dziecko ze wszystkich rzeczy, które lubi robić najbardziej -lubi się uczyć"  oraz wyniki obserwacji w grupie potwierdzające to zjawisko. Program jest propozycją zajęć kreatywnego myślenia, twórczych, matematycznych, logicznych, technicznych dla dzieci z entuzjazmem podejmujących wyzwania wszelkich zadań umysłowych

 

 

* Program Edukacyjny- ,,Eksperymenty Ciekawskiego Kacperka”

Autorka: E. Butowska

Program jest wynikiem obserwacji, spostrzeżeń podczas zabaw badawczych: radości, entuzjazmu, aktywności dzieci, oczekiwania na kolejne eksperymentowanie. Fizyka, chemia na poziomie edukacji przedszkolnej jest piękna, fascynująca, ma w sobie coś z bajki i czarów, daje okazję do odkrywania  i zagłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

* Program pracy wspierającej sprawność manualną i grafomotoryczną ,,Mój ołówek"

 Autorka: M.Wieczorek

Program ten ukierunkowany jest na rozwijanie, doskonalanie sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzji ruchów poprzez różnorodne i urozmaicone zabawy.

 

 Metody aktywizujące

 

  *Burza mózgówJest to metoda pozwalająca na zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie podanego autentycznego lub fikcyjnego problemu.       

 

 

*Mapa pojęciowaTo metoda wizualnego przedstawienia problemu z wykorzystaniem schematów, zwrotów, rysunków, symboli.

 

 

*Drama: polega na wczuwaniu się w role, na improwizacji, która angażuje ruch, gest, mowę, myśli i uczucia. Uczy rozumienia siebie i innych na poziomie emocji i uczuć.

 

 

*Gry i zabawy planszowe: Uczą ścisłego przestrzegania reguł, wpływają na twórcze myślenie, rozwijają wyobraźnie,  zmuszają do współdziałania itp.

 

 

Metoda Pedagogiki zabawy ,,Klanza". Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi , ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Metoda likwiduje lęk, obawę i strach, napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne. Angażuje w działanie całą osobę, wszystkie jej zmysły, wyzwalając twórczą aktywność, ucząc współpracy z innymi.

 

Metoda ruchu rozwijającego w. Sherborne. Udział w ćwiczeniach tą metodą ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki dużej i małej, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie  bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Dziecko staje się aktywne, przejawia większą inicjatywę. Dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie musi być zagrażające, może stać się źródłem współprzeżywania.

 

Metoda twórczych zajęć ruchowych wg.Rudolfa Labana Metoda ta nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Daje możliwość podejmowania ruchu zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczaniem.

 

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.  Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

 

 Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci z uwzględnieniem w szczególności zdolności matematycznych.

 

Powstała ona w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces: intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej  dzieci, kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności, rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem w edukacji matematycznej.

 

 

Metoda Kniessów – to rodzaj gimnastyki rytmicznej, twórczej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. To specyficzna metoda prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziećmi. Bazuje na naturalnym, zrytmizowanym i ekspresyjnym ruchu. Pozwala na rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości muzycznej, ekspresji twórczej, doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, orientacji w schemacie własnego ciała;

 

 Bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Wykorzystuje się odpowiednio dobrany tekst. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie. Dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją i przestają czuć się samotnie.

 

 

Kubusiowy Przyjaciele Natury . Ogólnopolski Program Edukacyjny dla przedszkoli , organizowany przez markę Kubuś X edycja programu

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych np. organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji np. Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych, przedstawień, i wiele innych ekologicznych działań.  

 

 

Stosowane metody i formy pracy zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.