Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne Kacperek w Bydgoszczy

Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu ,,Kacperek"

 

 *,, Rozwój - Wychowanie - Edukacja - program wychowania przedszkolnego 

Autorki: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha

 

 *,,Każdy przedszkolak wie jak zachować grzecznie się”- Program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola Kacperek

Tworzeniu programu autorkom przyświecała sentencja R. Fulghuma ,,Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

 

* Z Kacperkiem w świecie ekologii - program edukacyjny przedszkola

Program "Z Kacperkiem w świecie ekolgii" ma kształtować wśród dzieci postawę ekologiczną, która będzie charakteryzowała się ciekawością świata w społzależności w tym świecie, poczuciem więzi z przyrodą, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za przyrodę i środowisko. Realizacja programu ma na uwadze wzbogacanie świadomości ekologicznej i ukierunkowanie działań ekologicznych, także rozbudzenie ciekowości przyrodniczej i chęć poznania najbliższego środowiska.

 

* Program adaptacyjny "Duszek Kacperek o to dba, by żadnemu przedszkolakowani nie spadła łza"

*"Sprawna rączka" - Program pracy wspierającej sprawność manualną i grafomotoryczną "Sprawna rączka" - Celem głownym jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, stymulowanie rozwoju dziecka, rozwijanie obniżonych funkcji manualnych i grafomotorycznych, oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.


Projekty edukacyjne:

  • Ekokulturalne przedszkole - projekt ekologiczny dla porzedszkoli którego zadaniem jest inspirowanie nauczycieli do podjęcia konkretnych działań ekologicznych w placówkach, jak i do promowania ekokultury wśród przedszkolaków.
  • Sprintem do maratonu - celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu; popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz wyrabianie u przedszkolaków nawyku podejmowania aktywności fizycznej w życiu dorosłym.
  • "Bliżej pieska" - projekt mający na calu zachęcenie nauczycieli do podejmowania działań uwrażliwiających dzieci na niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, a także edukujących przedszkoalaków z zakresu właściwego zachowania wobec zwierząt.


 Metody aktywizujące

 

 *Burza mózgówJest to metoda pozwalająca na zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie podanego autentycznego lub fikcyjnego problemu.       

 

 

*Mapa pojęciowaTo metoda wizualnego przedstawienia problemu z wykorzystaniem schematów, zwrotów, rysunków, symboli.

 

 

*Drama: polega na wczuwaniu się w role, na improwizacji, która angażuje ruch, gest, mowę, myśli i uczucia. Uczy rozumienia siebie i innych na poziomie emocji i uczuć.

 

 

*Gry i zabawy planszowe: Uczą ścisłego przestrzegania reguł, wpływają na twórcze myślenie, rozwijają wyobraźnie,  zmuszają do współdziałania itp.

 

 

Metoda Pedagogiki zabawy ,,Klanza". Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi , ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Metoda likwiduje lęk, obawę i strach, napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne. Angażuje w działanie całą osobę, wszystkie jej zmysły, wyzwalając twórczą aktywność, ucząc współpracy z innymi.

 

Metoda ruchu rozwijającego w. Sherborne. Udział w ćwiczeniach tą metodą ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki dużej i małej, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie  bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Dziecko staje się aktywne, przejawia większą inicjatywę. Dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie musi być zagrażające, może stać się źródłem współprzeżywania.

 

Metoda twórczych zajęć ruchowych wg.Rudolfa Labana Metoda ta nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Daje możliwość podejmowania ruchu zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczaniem.

 

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.  Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

 

Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci z uwzględnieniem w szczególności zdolności matematycznych.

 

Powstała ona w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces: intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej  dzieci, kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności, rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem w edukacji matematycznej.

 

 Metoda Kniessów – to rodzaj gimnastyki rytmicznej, twórczej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. To specyficzna metoda prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziećmi. Bazuje na naturalnym, zrytmizowanym i ekspresyjnym ruchu. Pozwala na rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości muzycznej, ekspresji twórczej, doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, orientacji w schemacie własnego ciała;

 

 Bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Wykorzystuje się odpowiednio dobrany tekst. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie. Dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją i przestają czuć się samotnie.

 

 

 

Stosowane metody i formy pracy zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.